ANALYSE 9

Elnetvirksomhedernes tilslutningstider 2017-2022

01-07-2024

Tilslutning af forbrugere og producenter til elnettet er en kerneydelse, som alle elnetvirksomheder leverer til deres kunder. Tiden, det tager fra, at en kunde anmoder om tilslutning, indtil kundens nye installation bliver sat i drift, har betydning i forhold til bl.a. effektiv forsyning. Hurtigere tilslutning understøtter en effektiv grøn omstilling ved såvel elektrificering som tilslutning af nye anlæg til vind- og solenergi.

Forsyningstilsynet leverer i denne analyse et første samlet indblik i udviklingen af elnetvirksomhedernes tilslutningstider i en periode fra 2017 til 2022. Analysen er baseret på indhentning og bearbejdning af data fra de digitale tilslutningsblanketter, som brancheorganisationen Green Power Denmark og elnetvirksomheden Radius anvender på området. Det er vigtigt at bemærke, at ”tilslutning” i analysen omfatter alle tilslutningsrelaterede ydelser, som elnetvirksomhederne tilbyder, herunder nye tilslutninger, udvidelse eller reducering af leveringsomfang, ændring af installationen, afmelding, mv.

Analysen viser en stigning i den gennemsnitlige tilslutningstid fra 20 dage i 2017 til 43 dage i 2022. Ser man i stedet på medianen, så er tilslutningstiden steget fra 6 dage i 2017 til 12 dage i 2022. Medianen kan i dette tilfælde være et bedre mål for middelværdien, da gennemsnittet påvirkes betydeligt af få tilslutningssager med lang tilslutningstid. Analysen viser endvidere, at antallet af årlige tilslutningssager er steget fra 68.067 i 2017 til 103.173 i 2022. Det svarer til en stigning på 52 pct. De primære årsager til denne stigning har været en forholdsvis stor vækst i antallet af nye tilslutninger og øget leveringsomfang. Den høje vækst relaterer sig bl.a. til aktiviteter i forbindelse med elektrificering og grøn omstilling som f.eks. flere varmepumper og elbiler. Alene sagerne med øget leveringsomfang blev fordoblet fra 2017 til 2022 og steg med mere end 50 pct. fra 2021 til 2022.

Blandt de tilslutningsrelaterede ydelser er det henholdsvis de nye tilslutninger og reduceret/udvidet leveringsomfang, som generelt tager længst tid. Ser man på kundetyper, er det især tilslutning af industri-, handel/service og lejlighedskunder, som er forbundet med længst tilslutningstid. Geografisk viser analysen bl.a. længere tilslutningstider i og omkring hovedstadsområdet. Det gælder både for erhvervs og boligkunder. Analysen viser endelig også, at andelen af åbne sager har ligget relativt konstant på ca. 13 pct. af det årlige antal af tilmeldte sager til trods for den forholdsvis store stigning i antallet af tilslutningssager.

Det har på det foreliggende datagrundlag ikke været muligt for Forsyningstilsynet at observere sammenhænge mellem udviklingen i elnetvirksomhedernes tilslutningstider og effektiviteten i den pågældende aktivitet. Det følger bl.a. af kausaliteten mellem tilslutningstider og effektivitet – en mindre effektiv behandling af tilslutningssager vil alt andet lige medføre længere tilslutningstider, men længere tilslutningstider kan have flere årsager og er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for ineffektivitet. På baggrund af observationerne i analysen vurderer Forsyningstilsynet, at den kraftige stigning i antallet af tilslutningssager er en væsentlig forklaring på stigningerne i tilslutningstiderne.

I lyset af at nettilslutning er en kerneydelse for netvirksomhederne, ser Forsyningstilsynet et behov for at få etableret et mere ensrettet og detaljeret datagrundlag. Det vil muliggøre en bedre løbende overvågning og vurdering af elnetvirksomhedernes leveringen af kerneydelsen ”tilslutning til elnettet” – hvilket på sigt vil hjælpe til sikring af den grønne omstilling. Det vil f.eks. kunne ske ved at få ensartet installationsblanketter med krav om udfyldelse af bestemte datapunkter.

Forsyningstilsynet anbefaler, at netvirksomhederne enten af egen drift eller alternativt forpligtes til en ensartet opgørelse af variable og datomarkører. Det vil sikre større gennemsigtighed i branchen. Netvirksomhederne vil f.eks. kunne gøre dette gennem de installationsblanketter, der anvendes.

Analyse 9 - Elnetvirksomhedernes tilslutningstider 2017-2022

Kontakt