Energisparebenchmark 2012

27-02-2013

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme

Benchmarkingen viser, at omkostningerne har været på 28 øre pr. kWh for fjernvarmedistributionsvirksomhederne, mens den har været på 44 øre pr. kWh i netvirksomhederne i elforsyningen og 38 øre pr. kWh i naturgasdistributionsvirksomhederne

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme. Samlet set viser benchmarkingen, at omkostningerne har været på 28 øre pr. kWh for fjernvarmedistributionsvirksomhederne, mens den har været på 44 øre pr. kWh i netvirksomhederne i elforsyningen og 38 øre pr. kWh i naturgasdistributionsvirksomhederne.
I forbindelse med benchmarkingen af energibesparelsesomkostninger i 2012 har net- og distributionsselskaberne indberettet energibesparelser på ca. 2,1 mio. MWh og omkostninger knyttet hertil på 783,1 mio. kr til Energitilsynet. Det giver en gennemsnitlig omkostning til energispareindsatsen på ca. 38,1 øre/kWh, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen inden-for el, gas og fjernvarme, 2012. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af besparelses- og omkostningstal fra energiselskaberne samt energibesparelser, for fjernvarmeområdet, indberettet til Dansk Fjernvarme.
Anmærkning: Tallene i tabel 1 skal fortolkes i lyset af den opgørelsesmetode, der er fastlagt i energispareaftalen af 20. november 2009. De realiserede energibesparelser på ca. 2,1 mio. MWh i 2012 kan ikke direkte tages som mål for, hvor mange MWh energiforbruget er reduceret det pågældende år. De 2,1 mio. MWh er derimod et vægtet [1] mål for den sparede energimængde.

Benchmarkingen viser, at der er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheder i, hvor stor gennemsnitsomkostningen pr. sparet kWh til energispareindsatsen for den enkelte virksomhed har været. 

Selvom fjernvarmevirksomhederne set samlet under et har den lavest gennemsnit-lige omkostning pr. kWh til energibesparelser, så er det samtidig hos nogle af fjernvarmevirksomhederne, at de højeste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh til energibesparelser ses.  

Tabel 2: Sammenfatning af omkostninger pr. sparet kWh til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2010-2012.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af besparelses- og omkostningstal fra energiselskaberne samt energibesparelser, for fjernvarmeområdet, indberettet til Dansk Fjernvarme.
* Reduktion af nettab realiseret i 2010 blev i modsætning til senere energibesparelser ikke vægtet med prioriteringsfaktorerne anført i bilag 2 i energispareaftalen af 20. november 2009, jf. § 9, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 677 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

I de tre år, hvor Energitilsynet har gennemført en benchmarking af omkostninger til energispareindsatsen, har de gennemsnitlige omkostninger for alle tre sektorer under et været relativt konstant på mellem 35 og 38 øre/kWh, dog med en lille stigning i omkostningerne på 2,5 øre/kWh fra 2011 til 2012.

I 2010 og 2011 har både elnetselskaberne og gasdistributionsselskabernes omkostnin-ger ligget omkring 42 øre/kWh, men i 2012 har omkostningerne i de to sektorer bevæ-get sig i hver sin retning, hvilket har ført til en forskel i omkostninger på ca. 6 øre/kWh. Fjernvarmedistributionsselskaberne har alle 3 år været billigst, med omkostninger der er 10-15 øre/kWh lavere end el- og gasområdet.


[1] Vægtet med såkaldte prioriteringsfaktorer, der er angivet i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, og som korrigerer for energibesparelsens levetid. Prioriteringsfaktorer anvendes også for energibesparelser realiseret ved konvertering mellem forskellige energiarter.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt