Energisparebenchmark 2014

29-10-2015

Energitilsynet har gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2014 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2014 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme. Samlet set viser benchmarkingen, at omkostningerne har været på ca. 38,5 øre pr. kWh for fjernvarmedistributionsvirksomhederne, mens den har været på ca. 46,5 øre pr. kWh i elnet- og på ca. 41 øre/kWh for gasdistributionsvirksomhederne jf. tabel 1.

Tabel 1: Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2014

Forsyningssektor

Omkostning

(Mio. kr.)

Indberettet

besparelse (MWh)

Gennemsnit-somkostning

(øre/kWh)

Netvirksomheder i elforsyningen 450,5 968.432 46,5
Naturgasdistributionsvirksomheder 223,2 544.676 41,0
Varmedistributionsvirksomheder 394,3 1.024.166 38,5
I alt 1068,0 2.537.274 42,

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Fjernvarme og el- og gasvirksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet.    
Anmærkning: Tallene i tabel 3 skal fortolkes i lyset af den opgørelsesmetode, der er fastlagt i energispareaftalen af 13. november 2012. De realiserede energibesparelser på ca. 2,5 mio. MWh i 2014 kan ikke direkte tages som mål for, hvor mange MWh energiforbruget er reduceret det pågældende år. De 2,5 mio. MWh er derimod et vægtet[1] mål for den sparede energimængde.

Energispareaftalen af 20. november 2009 blev den 13. november 2012 erstattet af en ny energispareaftale. Den nye aftale indebærer, at energisparemålet for el-, gas- og varmeområdet hæves med ca. 75 % fra 2012 til 2013 og stiger yderligere fra 2014 til 2015, så energisparemålet samlet set fordobles fra 2012 til 2015. Net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og varmeområdet har indberettet Energispareaftalen af 20. november 2009 blev den 13. november 2012 erstattet af en ny energispareaftale. Den nye aftale indebærer, at energisparemålet for el-, gas- og varmeområdet hæves med ca. 75 % fra 2012 til 2013 og stiger yderligere fra 2014 til 2015, så energisparemålet samlet set fordobles fra 2012 til 2015. Net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og varmeområdet har indberettet energibesparelser på ca. 2,5 mio. MWh og omkostninger knyttet hertil på ca. 1.068 mio. kr. til Energitilsynet.

Tabel 2: Sammenfatning af omkostninger pr. sparet kWh til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2010-2014

Gennemsnitsomkostning øre/kWh 2010* 2011** 2012** 2013*** 2014***
Netvirksomheder i elforsyningen 41,8 42,1 44,3 45,3 45,9
Naturgasdistributionsvirksomheder 42,0 42,3 38,4 40,5 41,0
Varmedistributionsvirksomheder 28,6 24,4 28,3 35,1 38,5
I alt 37,3 35,6 38,1 40,8 41,1

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og el- og gasvirksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet.     
* Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 20. november 2009, og med de i aftalen angivne energisparemål, med undtagelse af reduktion af nettab[2].

** Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 20. november 2009, og med de i aftalen angivne energisparemål.

*** Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 16. december 2013, og med de i aftalen angivne energisparemål.

I 2014 er omkostningerne til energibesparelser på el-, gas- og varmeområdet under et steget for tredje år i træk. Omkostningerne er steget fra 35,6 øre/kWh i 2011 til 42,1 øre/kWh i 2014, jf. tabel 2. Omkostningerne pr. kWh energibesparelse for el-, gas- og varmeområdet under et er steget med ca. 1,8 øre/kWh fra 2013 til 2014. Stigningen fra 2011-14 skyldes i al væsentlighed, at fjernvarmevirksomhedernes omkostninger pr. sparet kWh er steget med ca. 14,1 øre/kWh fra 2011 til 2014. Elnetvirksomhedernes omkostninger er kun steget med ca. 3,5 øre/kWh fra 2011 til 2014. Gasnetvirksomhedernes omkostninger er faldet med ca. 1,3 øre/kWh. fra 2011 til 2014.

Benchmarkingen viser, at der er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheder i, hvor stor gennemsnitsomkostningen pr. sparet kWh til energispareindsatsen for den enkelte virksomhed har været. 

Selvom fjernvarmevirksomhederne samlet set har den lavest gennemsnitlige omkostning pr. kWh til energibesparelser, så er det samtidig hos nogle af fjernvarmevirksomhederne, at de højeste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh til energibesparelser ses.  


[1] Vægtet med såkaldte prioriteringsfaktorer, der er angivet i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, og som korrigerer for energibesparelsens levetid. Prioriteringsfaktorer anvendes også for energibesparelser realiseret ved konvertering mellem forskellige energiarter.

[2] Reduktion af nettab realiseret i 2010 blev i modsætning til energibesparelser realiseret i 2011-12 ikke vægtet med prioriteringsfaktorerne anført i bilag 2 i energispareaftalen af 20. november 2009, jf. § 9, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 677 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt