Energisparebenchmark 2015

25-10-2017

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2015 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2015 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme. Samlet set viser benchmarkingen, at omkostningerne har været på ca. 46 øre pr. kWh for fjernvarmedistributionsvirksomhederne, ca. 54 øre pr. kWh for elnetvirksomhederne og ca. 47 øre pr. kWh for gasdistributionsvirksomhederne jf. tabel 1.

Tabel 1: Sammenfatning af omkostninger til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme 2015.

Forsyningssektorer Omkostning
(mio kr.)
Indberettet
besparelse
(MWh)
Gennemsnits-
omkostning
(øre/kWh)
Netvirksomheder i elforsyningen 772,0 1.431.658 53,9
Naturgasdistributionsvirksomheder 238,8 508.682 46,9
Varmedistributionsvirksomheder 543,5 1.191.543 45,6
I alt 1.554,3 3.131.883 49,6

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.
Anmærkning: Tallene i tabel 1 skal fortolkes i lyset af den opgørelsesmetode, der er fastlagt i energispareaftalen af 13. november 2012. De realiserede energibesparelser på ca. 3,1 mio. MWh i 2015 kan ikke direkte tages som mål for, hvor mange MWh energiforbruget er reduceret det pågældende år. De 3,1 mio. MWh er derimod et vægtet mål for den sparede energimængde (1). 

Energispareaftalen af 20. november 2009 blev den 13. november 2012 erstattet af en ny energispareaftale. Den nye aftale indebærer, at energisparemålet for el-, gas- og varmeområdet hæves med ca. 75 % fra 2012 til 2013 og stiger yderligere fra 2014 til 2015, så energisparemålet samlet set fordobles fra 2012 til 2015. 

Net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og varmeområdet har i 2016 indberettet energibesparelser for 2015 på ca. 3,1 mio. MWh, og omkostninger knyttet hertil er på ca. 1.554 mio. kr. Omfanget i MWh af realiserede energibesparelser i energisparebenchmarken er dermed steget med ca. 23 pct. fra 2014 til 2015. Omkostningerne pr. kWh energibesparelse for el-, gas- og varmeområdet, samlet set, ligger på ca. 49,6 øre/kWh, hvilket er en stigning på ca. 18 pct. pr. kWh i forhold til 2014. Omkostningerne til at realisere energibesparelser er steget på både el-, gas- og varmeområde.

Tabel 2: Sammenfatning af omkostninger pr. sparet kWh til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2010-2015 

Gennemsnits-
omkostning
øre/kWh
2010** 2011* 2012** 2013*** 2014*** 2015***
Netvirksomheder i
elforsyningen
41,8 42,1 44,3 45,3 46,5 53,9
Naturgas-
distributions-
virksomheder
42,0 42,3 38,4 40,5 41,0 46,9
Varme-
distributions-
virksomheder
28,6 24,4 28,3 35,1 38,5 45,6
I alt 37,3 35,6 38,1 40,8 42,1 49,6

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og el- og gasvirksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet.
* Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 20. november 2009, og med de i aftalen angivne energisparemål, med undtagelse af reduktion af nettab (2).

** Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 20. november 2009, og med de i aftalen angivne energisparemål.

*** Energibesparelser realiseret i henhold til reglerne i den tidligere energispareaftale af 16. december 2013, og med de i aftalen angivne energisparemål.  

I 2015 er omkostningerne til energibesparelser samlet set steget for fjerde år i træk, hvormed omkostningerne er steget med 14 øre pr. kWh fra 2011 til 2015. Omkostningerne er samlet set steget mest det seneste år fra 2014 til 2015 med 7,5 øre pr. kWh jf. tabel 2. Både elnet- og fjernvarmeområderne har begge haft stigninger i omkostninger til energibesparelser fra 2014 til 2015 på ca. 7 øre pr. kWh, hvor gasområdet har haft en stigning på ca. 6 øre pr. kWh.

Benchmarkingen viser, at der er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheder i, hvor stor gennemsnitsomkostningen pr. sparet kWh til energispareindsatsen for den enkelte virksomhed har været.

Selvom fjernvarmevirksomhederne set samlet under et har den lavest gennemsnitlige omkostning pr. kWh til energibesparelser, så er det samtidig hos nogle af fjernvarmevirksomhederne, at de højeste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh til energibesparelser ses.  

(1) Vægtet med såkaldte prioriteringsfaktorer, der er angivet i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, og som korrigerer for energibesparelsens levetid. Prioriteringsfaktorer anvendes også for energibesparelser realiseret ved konvertering mellem forskellige energiarter

(2) Reduktion af nettab realiseret i 2010 blev i modsætning til energibesparelser realiseret i 2011-12 ikke vægtet med prioriteringsfaktorerne anført i bilag 2 i energispareaftalen af 20. november 2009, jf. § 9, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 677 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt