Vurdering af KL's plan for nedlukning af de mindst effektive affaldsforbrændingsanlæg

12-02-2021

Forsyningstilsynets har vurderet ”KL's plan for at tilpasse kapacitet for affaldsenergi frem mod 2030” (herefter KL-planen).

KL-planen oplister - på baggrund af en analyserapport som Ea Energianalyse (herefter EA) har udarbejdet for KL - 10 anlæg til nedlukning frem mod 2030 for at leve op til kravene i den politiske aftale af 16. juni 2020 ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Forsyningstilsynets vurdering laves i henhold til følgende punkt i den politiske aftale:

”Planen skal sikre, at de mindst effektive anlæg lukkes. Planen for lukning af de mindst effektive anlæg vurderes af Forsyningstilsynet.”

Af den politiske aftale fremgår en række yderligere punkter, som KL-planen skal vurderes og godkendes i henhold til. Det fremgår således af den politiske aftale, at

”Ovenstående punkter udgør en tjekliste, som alle skal kunne godkendes af den relevante myndighed under hensyn til principper om armslængde og under hensyn til opfyldelse af de øvrige kriterier”.

FSTS vurderer, at KL's plan for lukning af de mindst effektive anlæg ikke kan godkendes. Det skyldes, at det ikke er tilstrækkelig dokumenteret og sandsynliggjort, at det er de mindst effektive anlæg, der foreslås lukket.

Find vurderingen med dertil hørende bilag her:

Note: Bilag 2 og 6 offentliggøres ikke, da de i meget vid udstrækning indeholder fortrolige (forrentningsfølsomme) oplysninger. Bilag 1 består af høringssvar, som er offentliggjort enkeltvis under 'Hent filer' her på siden.

Kontakt