Evaluering af WACC’en for netvirksomheder

07-02-2022

Forsyningstilsynet har foretaget en evaluering af den metode og de parametre, der bruges til at beregne den forrentningssats (WACC), som netvirksomheder kan få forrentet deres investeringer i elnettet med.

Vi anbefaler, at ændre fastsættelsen af den såkaldte risikofri rente i forrentningsbekendtgørelsen, som er udstedt af Klima-, Energi-, og Forsyningsministeren. Ændringen vil indebære, at der skal tages udgangspunkt i nulkuponrenter fra statsobligationer med 5 års løbetid frem for som nu 10 år.

Med de nuværende 10 års løbetid betaler elforbrugerne for en renterisiko, som netvirksomhederne ikke har, og derfor ikke bør betales for. Løbetiden bør svare til reguleringsperiodens længde, som er på 5 år.

Det anslås, at denne ændring alt andet lige vil føre til besparelser for elforbrugerne i omegnen af 100 mio. kr. årligt.

Med anbefalingen vil netvirksomhederne for så vidt angår forrentningen tilskyndes til at foretage de tilstrækkelige investeringer, uden at forbrugerne belastes unødigt.

Vores anbefaling svarer til anbefalingen fra den uafhængige WACC-ekspertgruppe, som blev nedsat af Klima-, Energi-, og Forsyningsministeren i 2016 i forbindelse med indførelsen af ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i 2017.

Evalueringen inkl. bilag kan findes her:

Kontakt