Markedsrapport for gas 2021

22-06-2022

Prisen på naturgas på det danske marked steg med 550 pct. i 4. kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal året forinden. Det fremgår af Forsyningstilsynets nye markedsrapport, som offentliggøres i dag.

Prisen på naturgas på det danske marked steg med 550 pct. i 4. kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal året forinden. Det fremgår af Forsyningstilsynets nye markedsrapport, som offentliggøres i dag. Rapporten viser også, hvordan andelen af bionaturgas i systemet er steget med 37 pct. fra 2020 til 2021, så den i dag fylder over en fjerdedel af det danske forbrug.

”Den voksende andel af bionaturgas i det danske system er alt andet lige med til at imødegå nogle af de bekymringer for forsyningssikkerheden, som vi har oplevet i den senere tid,” siger direktør for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt i forbindelse med offentliggørelsen. 

Prisrekord juleaftensdag

Den 24. december 2021 slog prisen en historisk rekord med en pris i gennemsnit på dagen på 180,18 EUR/MWh (16,27 DKK/m3). Gennemsnitsprisen for hele 4. kvartal 2021 var på 96,20 EUR/MWh (8,69 DKK/m3), hvilket er en stigning på 550 pct. i forhold til de 14,72 EUR/MWh (1,33 DKK/m3), som var gennemsnittet i samme periode i 2020.

Ud over de historiske prisstigninger bød året også på usædvanlige prisudsving. F.eks. blev årets laveste gennemsnitspris registreret i februar måned, hvor efterspørgslen på gas og dermed også priserne ellers normalt er på deres højeste.

Markant stigning i andelen af bionaturgas i gasforbruget

Forsyningstilsynets nye markedsrapport viser endvidere, hvordan produktionen af bionaturgas er steget markant i perioden fra 2015 til 2021 fra 26 mio. m3 til 499 mio. m3. Målt i procent af det samlede danske forbrug af naturgas har der været tale om en stigning fra 1 pct. til 26 pct. 

 

Skærpet overvågning af gaseksport

Forsyningstilsynet overvåger løbende forhold, som kan have betydning for konkurrencen på det danske og europæiske marked for køb og salg af naturgas. Tilsynet har i den forbindelse observeret en stigende grad af transport af gas fra Danmark til Tyskland, som strider mod, hvad prissignalerne umiddelbart ville diktere. Der er her tale om, hvad Forsyningstilsynet anser som uhensigtsmæssig markedsadfærd.

”Vi har observeret en stigende tendens til, at markedsaktører systematisk har eksporteret gas fra Danmark til Tyskland, også selvom prisen syd for grænsen har været lavere, og gevinsten ved salg i Danmark derved kunne have været højere. Der kan være flere årsager til dette, hvilket er noget, vi vil se nærmere på i den kommende tid,” siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets overvågning kommer herudover til fortsat at fokusere på konsekvenserne af den skærpede forsyningssikkerhedsmæssige situation samt åbningen af Baltic Pipe og genidriftsættelsen af Tyra-platformen.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Fakta

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for gas i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter. Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, Naturgasforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.

Kontakt