Energi Danmark betaler bøde for at have manipuleret med elmarkedet

07-12-2018

Energiselskabet har manipuleret med en del af engrosmarkedet i 2015, og det er i strid med REMIT-reglerne.

Energiselskabet Energi Danmark A/S har accepteret at betale en bøde for i 10 tilfælde at have manipuleret med en del af engrosmarkedet for el i Norden i 2015.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har fastsat bøden til 750.000 kr., som energiselskabet har accepteret at betale. Samtidig får Energi Danmark konfiskeret den fortjeneste, som selskabet har opnået ved de 10 forhold, som selskabet straffes for. Fortjenesten beløber sig til 354.000 kr.

Sagen har baggrund i en politianmeldelse, som Forsyningstilsynet foretog tilbage i marts i år, fordi Forsyningstilsynet havde mistanke om, at Energi Danmark havde overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation i EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) fra 2011.

Overtrædelsen består konkret i såkaldt kapacitetshamstring (capacity hoarding), hvor selskabet hamstrede kapacitet på el-transmissionsforbindelser ved at handle med sig selv og dermed lukke for andre handler og for konkurrencen. Handlerne indebar, at priserne på det såkaldte intraday engrosmarked for el blev eller kunne blive misvisende og kunstige.

Overtrædelse af forbuddet mod markedsmanipulation er skadeligt for konkurrencen og i sidste ende skadeligt for energiforbrugerne

Carsten Smidt Direktør

Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet, hæfter sig ved, at politiets bøde og behandling af sagen sender et tydeligt signal om, at kapacitetshamstring kan være strafbart.

- Overtrædelse af forbuddet mod markedsmanipulation i REMIT-reglerne er alvorligt. Energi Danmarks kapacitetshamstring har udelukket andre handler, hvilket er skadeligt for konkurrencen, og i sidste ende skadeligt for energiforbrugerne, siger Carsten Smidt.

- Der er fortsat meget begrænset REMIT-praksis i Danmark og det øvrige EU. Jeg håber, at denne sag kan hjælpe de energivirksomheder, der handler med el og gas på det internationale engrosmarked, med at forstå, hvad der er tilladt inden for REMIT-forordningen. Forordningen skal i sidste ende understøtte, at der ikke lander en forkert regning hos forbrugerne, siger Carsten Smidt.

Kapacitetshamstring og sammenhængen med REMIT-forordningens forbud mod markedsmanipulation er genstand for stor bevågenhed hos energi- og forsyningstilsynene i Europa og for aktørerne på markedet. EU-agenturet på området (ACER) har udsendt en vejledende note om kapacitetshamstring den 22. marts 2018.

Samtidig med at Forsyningstilsynet anmeldte Energi Danmark A/S til SØIK, anmeldte Forsyningstilsynet et andet selskab til SØIK pga. en begrundet mistanke om samme form markedsmanipulation på intraday engrosmarkedet for el. Forsyningstilsynet kan ikke oplyse yderligere om dén sag, før politiet har afsluttet sin efterforskning.

Fakta: Overtrædelsen

REMIT-forordningens definition (uddrag) af og forbud mod markedsmanipulation: Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: […] 2) »markedsmanipulation«: a) indgåelse i enhver transaktion eller afgivelse af enhver handelsordre for engrosenergiprodukter: i) som giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået i transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at begrundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en sådan handelsordre er legitim, og at denne transaktion eller handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markedspraksis på det pågældende engrosenergimarked, eller iii) hvorved der benyttes eller forsøges benyttet en fingereret plan eller alle andre former for bedrag eller påfund, der sender eller sandsynligvis vil sende urigtige eller vildledende signaler vedrørende udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter, […] Artikel 5 Forbud mod markedsmanipulation: Enhver deltagelse i eller forsøg på deltagelse i markedsmanipulation på engrosenergimarkeder er forbudt.