Rapport om Energinets indkøb af reserver i elsystemet

19-12-2018

Forsyningstilsynet har i en ny rapport analyseret konkurrencen og beskrevet roller og ansvar i udviklingen af el-markedet for reserver. Markedsaktørerne spiller en væsentlig rolle i udviklingen af markedet, der undergår en stigende internationalisering, både i Norden og i EU

Energinet har ansvaret for at overvåge og opretholde niveauet for elforsyningssikkerheden. Niveauet fastlægges af energi-, klima- og forsyningsministeren. Energinet har dermed ansvaret for at planlægge driften af elsystemet, så de mest kritiske fejl kan håndteres, uden at forbrugerne mister strømmen. Energinet indkøber reserver, så systemet efter en stor fejl, hurtigt kan bringes tilbage til sikker drift.

Som led i sin opgave med at overvåge markederne og bidrage til at skabe effektive integrerede markeder for forsyning i overensstemmelse med national lovgivning og EU-regulering har Forsyningstilsynet udarbejdet en rapport om Energinets indkøb af reserver i el-markedet.

Rapporten viser, at Energinets årlige udgifter til reserver (reservekapacitet og reserveenergi) siden 2013 har været på mellem ca. 500 til 800 mio. kr. Heraf udgør de årlige udgifter til reservekapacitet minimum ca. 80 pct.

Markedet for reservekapacitet og reserveenergi er en del af det såkaldte balancemarked. EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheders (ACER) anslår, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en integration af balancemarkederne udgør ca. 9 mia. kr. årligt, hvoraf størstedelen ikke er indhøstet endnu.

  • Markedet for reserver er komplekst, og kompleksiteten bliver ikke mindre af en tiltagende internationalisering, både i Norden og i EU. Internationaliseringen kan omvendt bidrage til større samfundsøkonomiske gevinster ved markedet. Det vil vi gerne understøtte, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt 
  • Vi vil også gerne bidrage til, at markedet for reserver er kendetegnet ved en velfungerende konkurrencesituation. Arbejdet med rapporten har fået os til at indse, at der er nogle områder, som vi vil skulle se nærmere på sammen med Energinet, siger Carsten Smidt og tilføjer 
  • Rapporten kan forhåbentlig give et indblik i et forholdsvis komplekst marked og bidrage til at skabe større klarhed over de roller, de forskellige aktører spiller – og har mulighed for at spille – i markedet og dets udvikling. Vi ser frem til nyttige og kvalificerede bidrag fra markedsaktørerne som led i udviklingen af fremtidens marked for reserver.

FRA RAPPORTENS KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Markedet for reserver er bl.a. kendetegnet ved en forholdsvis stor kompleksitet med hyppige metodeændringer, både nationalt, regionalt og på EU-niveau og dermed også med forskellige processer for metodeudarbejdelse og -godkendelse. Markedsaktørerne spiller en vigtig rolle i vurderingen af konsekvenserne af metoderne. Samtidig har aktørerne peget på, at det kan være udfordrende at følge med i disse hastige udviklingsprocesser og bidrage til de høringer, der gennemføres som led heri.

  • Forsyningstilsynet vil gennem en informationsindsats (offentlige høringer, oplæg) fortsat understøtte, at aktørerne har mulighed for aktivt at bidrage i forbindelse med udarbejdelsen af metoder, hvad enten der er tale om sager efter elforsyningsloven eller EU-netværksretningslinjerne.

Energimarkedet er kendetegnet ved hastige ændringer, hvor nye teknologier kan bidrage til større fleksibilitet og likviditet i markedet, forudsat at der ikke er unødige adgangsbarrierer for nye teknologier i markedet. Dette er nyttigt med henblik på at sikre høj systemsikkerhed samtidig med en høj andel af vedvarende energi. Hertil kommer, at et systematiseret overblik over ny teknologi er vigtigt i udviklingen af europæiske reservemarkeder. Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres løbende af Energistyrelsen og Energinet. 

  • Forsyningstilsynet vil anmode Energinet om fortsat at understøtte udviklingen af nye teknologier i udviklingen af markedsdesign og at tilvejebringe et bedre overblik over potentialerne af de nye teknologier. Forsyningstilsynet anbefaler, at Energinet i den sammenhæng identificerer og arbejder for at fjerne unødvendige adgangsbarrierer og udfordringer for at gøre brug af nye teknologier på markedet for reservekapacitet og energiaktivering. Forsyningstilsynet anbefaler, at Energinet med inddragelse af markedsaktørerne og udenlandske erfaringer udarbejder og offentliggør en rapport over potentialerne fra nye teknologier med afsæt i teknologikataloget inden udgangen af 2019.

De balanceansvarlige aktører vil fremover få en endnu større rolle i energisystemet bl.a. med henblik på at opsamle produktion og forbrug fra nye teknologier også i distributionsnettet. Det er derfor vigtigt at sikre, at de balanceansvarlige aktører og særligt aggregatorerne, dvs. de balanceansvarlige aktører, som ikke selv ejer hele deres portefølje, bidrager til mere effektive markeder. På baggrund af konkurrenceanalysen kan Forsyningstilsynet ikke afvise, at de såkaldte aggregatorer udøver kontrol over deres kunders bud, hvilket ikke i alle tilfælde sikrer mere effektive markeder. Forsyningstilsynet vurderer, at der er et behov for, at Energinet og tilsynet får en bedre forståelse af, hvordan de balanceansvarlige aktører kan bidrage til mere velfungerende markeder og derved bidrage til en vurdering af, om der er behov for en tilpasning af vilkårene for de balanceansvarlige aktører.

  • Forsyningstilsynet vil indlede en dialog med Energinet for at afklare, hvorvidt og i givet fald hvordan Energinet kan få et bedre indblik i de balanceansvarlige aktørers budgivning med henblik på en redegørelse til Forsyningstilsynet og evt. en præcisering af vilkårene for de balanceansvarlige aktører inden udgangen af 2019. Dette arbejde skal ske under hensyntagen til, at en analyse af de balanceansvarlige aktørers budgivning kan skabe usikkerhed om deres indtjeningsgrundlag og aktivitet i systemydelsesmarkedet.  

Læs hele rapporten, kort papir med hovedpointer fra konkurrenceanalysen samt kort papir om markedsaktørernes rolle i udviklingen af markedet for reserver her på siden.

Forsyningstilsynet forventer at præsentere rapporten i forskellige fora i 1. kvartal 2019.