Anmodning om indberetning af kundehåndteringsomkostninger

23-10-2018

Indberetning af oplysninger i forbindelse med opgørelse af bortfaldne kundehåndteringsomkostninger som følge af engrosmodellens indførelse

Som varslet i breve af den 26. april og 12. september 2018, anmodes netvirksomhederne hermed om at indberette deres kundehåndteringsomkostninger i 2015 og 2017. 

Til brug for indberetningen har Forsyningstilsynet udarbejdet vedlagte vejledning og tilhørende bilag.

Tidsfristen for indberetning er den 19. november 2018. 

Det udfyldte indberetningsskema (bilag 1), sendes til anmeldelser@forsyningstilsynet.dk. Revisorerklæring (bilag 2) og ledelsespåtegning (bilag 3) vedlægges indberetningen i underskrevet form. Såfremt kundehåndtering var omfattet af en leverandøraftale i 2015 og 2017, vedlægges kopier af aftalerne.

Baggrund

Indførslen af engrosmodellen i 2016 har flyttet opgaver vedrørende kundehåndtering fra netvirksomheder til elhandelsselskaber. Netvirksomhederne har derfor i dag færre omkostninger til kundehåndtering. Under ny økonomisk regulering af netvirksomheder, som trådte i kraft primo 2018, er de beregnede indtægtsrammer bl.a. baseret på netvirksomhedernes omkostningsniveau i perioden 2012-2014, hvor de nu bortfaldende kundehåndteringsomkostninger indgår. 

I henhold til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder nr. 969 af den 27. juni 2018, § 54, stk. 6, skal Forsyningstilsynet opgøre et fradrag i alle netvirksomheders omkostningsramme svarende til omkostningerne i 2015 til kundehåndtering fratrukket omkostningerne i 2017 til kundehåndtering. Det fremgår af § 54, stk. 6, at Forsyningstilsynet kan udarbejde en kontoplan til brug for netvirksomhedernes opgørelse af omkostningerne.

Den 26. april 2018 udsendte Forsyningstilsynet et orienteringsbrev til netvirksomhederne, hvoraf det fremgik, at tilsynet var gået i gang med at identificere relevante omkostningstyper og udarbejde en vejledning til opgørelse af omkostningerne, samt at netvirksomhederne på et senere tidspunkt ville få mulighed for at komme med bemærkninger hertil. 

Den 12. september 2018 udsendte Forsyningstilsynet udkast til vejledning og indberetning, med henblik på at give netvirksomheder og interessenter mulighed for at komme med bemærkninger. Forsyningstilsynet modtog i forbindelse med interessentinddragelsen bemærkninger fra seks netvirksomheder/interessenter.

Videre proces

Når oplysningerne er blevet indberettet, vil Forsyningstilsynet foretage datavalidering og udvælge en gruppe af netvirksomhederne til stikprøvekontrol. På baggrund af de indberettede og validerede omkostninger vil Forsyningstilsynet udarbejde udkast til afgørelse om opgørelse af fradrag i omkostningsrammen. Udkastet til afgørelse vil blive sendt i partshøring hos den enkelte netvirksomhed, hvorefter der vil blive truffet afgørelse i sagen. 

Spørgsmål vedrørende udkast til vejledning og indberetningsskema kan rettes til

Bettina Vester, tlf. 41 71 43 15, beve@forsyningstilsynet.dk

Michael Søgaard Schrøder, tlf. 41 71 54 25, mss@forsyningstilsynet.dk