Forsyningstilsynet skærper overvågningen af markedet for manuelle reserver i Østdanmark

22-10-2018

Kyndbyværkets blok 22 skal til revision og vil blive taget ud af drift i perioden 28. oktober 2018 til og med 3. november 2018. I denne periode vil Forsyningstilsynet anmode Energinet om daglige oplysninger om aktørernes budgivning og priser for bedre at kunne følge udviklingen på markedet.

Energinet vil i samme periode blive bedt om at kommentere på markedsaktørernes budafgivning og oplyse om eventuelle usædvanlige forhold.

Forsyningstilsynets skærpede overvågning kommer på baggrund af meget høje priser på manuelle reserver i Østdanmark den 4. oktober 2018, hvor Kyndbyværkets blok 22 var til eftersyn og dermed ikke i drift.

REMIT FORBYDER MARKEDSMISBRUG PÅ ENGROSENERGIMARKEDERNE

Forsyningstilsynet er forpligtet til at overvåge det indre marked for reserver, herunder at sikre, at dette er velfungerende. Forsyningstilsynet er herudover kompetent tilsynsmyndighed i Danmark med hensyn til anvendelsen af EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

REMIT forbyder markedsmisbrug på engrosenergimarkederne, herunder markedsmanipulation, jf. forordningens artikel 5. Forbuddet gælder også på reservemarkedet for el. Aktørerne på markedet bør således være bekendte hermed, ligesom det er en god idé at orientere sig i ACERs vejledning om anvendelsen af REMIT. Den indeholder flere eksempler på handelsadfærd, der efter omstændighederne kan udgøre markedsmanipulation – fx prispositionering, som er en adfærd, der forsøger at sikre et kunstigt prisniveau på et engrosenergiprodukt.

REMIT er tæt forbundet med konkurrencelovgivningen, der også finder anvendelse på engrosenergimarkederne og søger at ramme alle konkurrencebegrænsninger, som hæmmer effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydelser på markedet. Forsyningstilsynet er i forlængelse heraf forpligtet til at gøre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på forhold, der kan være i strid med konkurrencelovgivningen.

ENERGINET SKAL INDRAPPORTERE MISTÆNKELIGE FORHOLD

Som en del af en effektiv overholdelse af REMIT har Energinet en række forpligtelser og beføjelser. Energinet skal overvåge de markeder, som selskabet er aktiv på, hvilket nødvendiggør, at de har bred adgang til information. Energinet kan således indhente oplysninger hos enhver relevant markedsaktør som led i opfyldelsen af sine forpligtelser, ligesom Energinet er forpligtet til at indrapportere til Forsyningstilsynet ved en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med REMIT.

RELEVANT INFORMATION OG KONTAKT

REMIT-forordningen

ACERs REMIT-portal

ACERs seneste vejledning om anvendelsen af REMIT (ACER Guidance on the application of REMIT)