Afgørelse om Verdo Varmes tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005

11-04-2019

Forsyningstilsynet har afgjort, at Verdo Varme skal tilbageføre ca. 235 mio. kr. vedrørende forrentning af indskudskapital, der er opkrævet uden tilsynets godkendelse i perioden 2000-2005. Tilbageførslen skal ske over varmepriserne hurtigst muligt og maksimalt over 3 år

Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf i maj 2018 afgørelse om, at Verdo Varme ikke havde ansøgt rettidigt om forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005. Tilsynet tilkendegav samtidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkrævede forrentning i samme periode skal tilbageføres til forbrugerne over en årrække efter nærmere aftale med tilsynet.

Verdo Varme påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Verdo Varme anmodede Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket Energiklagenævnet afviste i december 2018.

Forsyningstilsynet fremsendte i januar 2019 et oplæg til Verdo Varme om at tilbageføre forrentningsbeløbet over 3 år.

Efter at have modtaget Verdo Varmes bemærkninger til Forsyningstilsynets oplæg i marts 2019, vurderede Forsyningstilsynet, at der ikke kunne opnås en forhandlingsløsning, og at tilsynet derfor måtte træffe afgørelse. Verdo Varme havde ikke bemærkninger til Forsyningstilsynets høringsudkast, hvorfor Forsyningstilsynet har truffet endelig afgørelse, der pålægger Verdo Varme at tilbageføre det for meget opkrævede beløb i alt ca. 235 mio. kr.

Find afgørelse her