Forsyningstilsynet godkender implicit tabshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellem Danmark og Norge

20-12-2019

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse, at den danske transmissionssy-stemoperatør (TSO), Energinet, kan anvende en metode for implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen, der tjener til grænseoverskridende transmission af el mellem Danmark og Norge.

Godkendelsen indebærer, at Energinet kan anvende metoden på Skagerrakforbindelsen i day-ahead og intraday tidsrammerne for handel med el.

Energinet har anmeldt metoden den 26. marts 2019, idet den norske TSO, Statnett, har indgivet en enslydende metodeanmeldelse til den norske regulator, NVE-RME.

Formålet med metoden er give Energinet og Statnett mulighed for at håndtere fysiske nettab på Skagerrakforbindelsen på en samfundsøkonomisk optimal måde, idet der herved kan spares på køb af el til transmissionstab, og hvor disse indkøb af el i øvrigt blot tjener til at udjævne forholdsmæssigt små prisforskelle mellem Danmark og Norge.

Forsyningstilsynet har fundet, at den nuværende håndtering af de driftsøkonomiske tab som følge af de fysiske strømme af el via Skagerrakforbindelsen ikke tager fornødent hensyn til TSO’ernes omkostninger ved dette nettab. Det fysiske nettab udgør en negativ eksternalitet og er ikke synlig for markedsdeltagerne. Ifølge økonomisk teori vil det alt andet lige medføre en samfundsøkonomisk gevinst, hvis tabsomkostningerne internaliseres i markedspriserne.

Forsyningstilsynet har som udgangspunkt lagt Energinets økonomiske opgørelse til grund, idet FSTS dog har foretaget visse korrektioner. Den anmeldte metode forventes dermed at medføre en samlet samfundsøkonomisk gevinst for Norden på 13,6 mio. DKK/året.

Forsyningstilsynet har også fundet, at metoden er objektiv, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelig, samt at Energinet og Statnett har koordineret metodens indførelse.

Forsyningstilsynet og NVE-RME har indgået et bilateralt forståelsespapir, ”Statement of Understanding”, der fastsætter rammerne for regulatorernes indbyrdes koordination og de nærmere vilkår og betingelser for de respektive regulatorers nationale afgørelser. Det er således aftalt mellem Forsyningstilsynet og NVE-RME, at det centrale indhold af ”Statement of Understanding” skal afspejle sig i de respektive regulatorers nationale afgørelser. På dette grundlag har Forsyningstilsynet fastsat en række vilkår for afgørelsen om godkendelse.

Find afgørelsen her