Forsyningstilsynet skærper overvågning af nyt marked for automatiske el-reserver (AFRR) i Vestdanmark

20-12-2019

Forsyningstilsynet har besluttet at skærpe overvågningen af markedet for køb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) i Vestdanmark. Forsyningstilsynet har derfor anmodet Energinet om i første omgang at oplyse bud og priser for de månedlige udbud af aFRR reserver.

Forsyningstilsynet har endvidere bedt Energinet om at oplyse om evt. udsædvanlige forhold i markedet. Energinet er transmissionssystemoperatør (TSO) og indkøber reserver til at opretholde balancen mellem forbrug og produktion i el-systemet. Opretholdes balancen ikke, kan det i værste fald føre til strømafbrud.

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el og er myndighed for REMIT (EU-forordning, der har til formål at sikre gennemsigtighed og undgå misbrug af engrosenergimarkederne). Baggrunden for Forsyningstilsynets skærpede overvågning er udløbet af en aftale, hvor Energinet siden 1. januar 2015 har indkøbt behovet på 100 MW aFRR reserver i Vestdanmark via køb fra Norge. Indkøbet foregår via en reservation af transmissionskapacitet på Skagerrak-forbindelsen, som ophører 31. december 2019.

Det kommende marked for aFRR reserver i Vestdanmark følger det markedsdesign, som blev anvendt før 2015, dvs. via månedsudbud og med pay-as-bid prissætning. Forsyningstilsynet vurderer, at det kommende marked er nyt, da det har været på pause i fem år og dermed umodent. Herudover er markedet kendetegnet ved at være relativt koncentreret. Forsyningstilsynet er desuden bekendt med, at aktører har udtrykt usikkerhed ved markedsdesignet, der indebærer høje erstatninger for udeblevne leverancer. Forsyningstilsynet vil ved udløbet af 1. kvartal vurdere, om der er grundlag for at fortsætte den skærpede overvågning.

Energinet har en række forpligtelser og beføjelser for at understøtte en effektiv overholdelse af REMIT. Energinet skal således som såkaldt person, der professionelt arrangerer transaktioner på elmarkedet for reserver, overvåge dette marked. Energinet kan således indhente oplysninger hos enhver relevant markedsaktør som led i opfyldelsen af sine forpligtelser, ligesom Energinet er forpligtet til at indrapportere til Forsyningstilsynet ved en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med REMIT.

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk