Udvikling af ny gasregulering i EU - gaspakken 2020

04-03-2019

Overblik (opdateret 11. oktober 2019): Forberedelserne til en ny gasregulering i EU, den såkaldte gaspakke 2020, er i fuld gang ved Europa-Kommissionen og interessenter på gasmarkedet

Den forberedende proces omfatter en lang række studier, positionspapirer og høringer, hvilket det kan være vanskeligt at få et overblik over. Forsyningstilsynet vil derfor løbende samle de vigtigste analyser, links til høringer mv. for at skabe et samlet overblik for det mest relevante materiale og de aktuelle drøftelser. Dette skal gøre det let tilgængeligt for aktørerne på det danske gasmarked at følge og bidrage til gaspakken via vores hjemmeside. Forsyningstilsynet har i foråret 2019 inviteret aktørerne til en dialog om den fremtidige gaspakke. Forsyningstilsynet har på baggrund af dialogrunden udarbejdet en kort sammenfatning af de input, der er modtaget. Se sammenfatningen af Forsyningstilsynets dialogrunde her.

I 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen en rapport, som undersøger behovet for ændringer i EU’s gasregulering (Quo Vadis-rapporten) og CEER (Council of European Energy Regulators) offentliggjorde en rapport om gassens fremtidige rolle (FROG-rapporten). Disse undersøgelser og gaspakken blev desuden drøftet med Madrid Forum i oktober 2018. Madrid Forum inkluderer en lang række instanser og aktører på gasmarkedet og blev etableret for at drøfte udfordringer, spørgsmål mv. for det indre marked for gas.  

Kommissionen har igangsat en række uddybende studier, som skal bidrage til udformningen af den kommende gaspakke. Studierne ventes offentliggjort i løbet af 2019 inden reguleringen i gaspakken formuleres og præsenteres i 2020. 

Kommissionen har lagt op til tre overordnede temaer for gaspakken:

1.       Spejling af Clean Energy Package for el (også kaldet Vinterpakken eller den fjerde energipakke), fx af:

 • Institutionelle ændringer såsom etablering af en DSO-enhed
 • Forbrugerrettigheder og –beskyttelse
 • Digitalisering    

2.       Videreudvikling og optimering af markedsreglerne for gas:

Kommissionen har igangsat fem studier for at belyse dette område. Studierne omhandler:

 • Skræddersyet regulering hvor tilpassede tiltag skal løfte underpræsterende markeder og områder
 • Markedslikviditet der bl.a. omhandler release-programmer for gas og kapacitet i nogle markeder
 • Tariffer, hvor der bl.a. ses nærmere på transmissionssystemoperatørernes tilladte indtægter og effekter fra såkaldt tarifpancaking
 • Regulatoriske barrierer for nye aktører på engrosmarkedet
 • Regulering af LNG-terminaler  

3.       Sektorkobling mellem el og gas:

Kommissionen har igangsat et studie om sektorkobling, som skal afklare regulatoriske barrierer og mangler.

CEER har igangsat et studie om sektorkobling og har i marts 2019 igangsat en of-fentlig høring, som skal identificere hvad energireguleringen kan gøre for at fremme udvikling af en grøn og vedvarende gassektor. CEER’s mål er at:

 • identificere regulatoriske udfordringer for en effektiv udvikling og transition af gassektoren
 • identificere understøttende faktorer, som de nationale energiregulatorer kan anvende og indføre for at muliggøre transitionen og gøre den så gnidningsløs som muligt

Offentlig høring med deadline 17. maj 2019

Indledende resultater blev præsenteret ved Madrid Forum 2018

Oversigt over det væsentligste offentliggjorte materiale, interviews med Europa-Kommissionen mv. 

Interview med Europa-Kommissionen om gaspakken og gassens fremtidige rolle

Interview fra januar 2019 om gassens rolle i dekarbonisering af energisektoren, sektorkobling samt studier og tiltag forud for gaspakken, som ventes at fokusere på spejling af Clean Energy Package på gas, videreudvikling og optimering af markedsreglerne for gas og sektorkobling.   

Interview med vicegeneraldirktør ved Europa-Kommissionens generaldirektorat for energi, Klaus-Dieter Borchardt, af 9. januar 2019. Se interviewet

Quo vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design for Europe (Quo Vadis) Februar 2018

Studiet (kaldet Quo Vadis, som betyder “hvor går du hen?”) blev foretaget for Europa-Kommissionen for at analysere og afklare behovet for ændringer i EU’s gasregulering, som skal bridrage til effektiv maksimering af den overordnet velfærd i EU. 

Studiet identificerer områder i EU’s regulatoriske rammer, der kan forbedres, og kommer med en række anbefalinger samt forslag til videre skridt og undersøgelser.  

Læs mere om Quo Vadis-rapporten hos Europa-Kommissionen

Study on the Future Role of Gas from a Regulatory Perspective (FROG) marts 2018

Studiet blev foretaget for CEER (Council of European Energy Regulators) for at diskutere gassens fremtidige rolle i et europæiske energisystem med mål for dekarbonisering og øget anvendelse af vedvarende energi. Analysen fokuserer bl.a. på gasinfrastrukturens mulige rolle, og hvordan man fremmer konkurrencen på ikke-regulerede dele af gasmarkedet ved at fjerne barrierer og skabe muligheder for nye former for gas.   

Studiet beskriver forskellige visioner for, hvilken rolle gassen kan spille i de kommende år samt de nødvendige regulatoriske tiltag og ændringer.  

FROG-rapporten og andet relateret materiale hos CEER. Læs mere:

-      CEER FROG report

-      CEER Study on the future role of gas

-      CEER follow-up

Madrid Forum, oktober 2018

Det 31. Madrid Forum fandt sted den 16.-17. oktober 2018, hvor Europa-Kommissionen, energiregulatorer, transmissionssystemoperatører, gashandlere og -leverandører mfl. deltog. Deltagerne drøftede bl.a. følgende emner: 

Gassens rolle i dekarboniseringen af EU’s energisektor

 • Gasinfrastrukturens rolle
 • Gassens rolle i energitransitionen, herunder grønne gasser
 • Sektorkobling mellem el og gas 
 • EU’s indre marked for gas
 • Mulige tiltag for forbedring af EU’s indre marked for gas
 •  Implementering af netreglerne fra den tredje energipakke 

Se materiale fra det 31. Madrid Forum i oktober 2018

Øvrige rapporter

The role of Trans-European gas infrastructure in the light of the 2050 decarbonisation targets (2018)
Europa-Kommissionen har fået lavet rapporten, som skal undersøge og vurdere den rolle, som trans-europæiske gasinfrastruktur kan spille i EU’s langsigtede dekarboniseringsmål og –forpligtelser.  

Link til rapporten

Gas for Climate. The optimal role for gas in a net-zero emissions energy system (2019)

“Gas for Climate: a path to 2050” er en organisation af europæiske gasselskaber inden for bl.a. gastransport, som har fået lavet rapporten ”Gas for Climate. The optimal role for gas in a net-zero emissions energy system”. Rapporten skal analysere den mest omkostningseffektive måde at nå målet om fuld dekarbonisering af EU’s energisystem inden 2050 og undersøge værdien af ”grøn” gas i den eksisterende gasinfrastruktur.

Link til rapporten