Vedr. forsyningsvirksomheders aflæggelse af regnskaber til Forsyningstilsynet

03-04-2020

Forsyningstilsynet følger som alle andre situationen med hensyn til COVID19 og følgevirkningerne heraf opmærksomt og er i den forbindelse også opmærksomt på politiske tiltag og beslutninger, der vedtages i forsøget på at afbøde effekterne af den aktuelle generelle situation i Danmark.

Forsyningstilsynet har således også været opmærksomt på, at regeringen har fremsat og fået vedtaget lovforslag om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet og af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med covid-19 (L 168). Den vedtagne lov indebærer blandt andet, at erhvervsministeren bemyndiges til at lave en generel forlængelse af fristen for virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, til at indsende årsrapporten. Dette som følge af den aktuelle situation med COVID19, og at udbruddet heraf falder sammen med afholdelse af generalforsamlinger og udarbejdelse af årsrapporter for langt de fleste virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder. Konkret forventes erhvervsministeren ifølge Erhvervsministeriets hjemmeside at udskyde fristen for indsendelse af årsrapport med tre måneder.

Den mulige udsættelse af fristen på tre måneder for virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, indsendelse af årsrapporten kan også have betydning for forsyningsvirksomhedernes indsendelse af regnskaber mv. rettidigt til Forsyningstilsynet efter regler fastsat af Forsyningstilsynet, da udarbejdelsen af disse regnskaber efter Forsyningstilsynets forståelse har en vis sammenhæng med forsyningsvirksomhedernes udarbejdelse af årsrapporter.

Forsyningstilsynet afventer på den baggrund erhvervsministerens endelige udmøntning af den vedtagne lov og vil, når Forsyningstilsynet ved mere, komme med en endelig udmelding til forsyningsvirksomhederne angående frister for indsendelse af regnskaber mv. til Forsyningstilsynet.

Følger fristen for indsendelse af regnskaber mv. til Forsyningstilsynet af regler, som Forsyningstilsynet ikke har udstedt, vil Forsyningstilsynet tage kontakt til pågældende regeludsteder med indstilling om udskydelse af den pågældende frist, i det tilfælde Forsyningstilsynet udskyder frister, der følger af regler udstedt af Forsyningstilsynet

Følger fristen for at indsende af regnskaber mv. af regler, som Forsyningstilsynet ikke har udstedt, vil Forsyningstilsynet i det tilfælde, at Forsyningstilsynet udskyder frister, som følger af regler udstedt af Forsyningstilsynet, tage kontakt til pågældende regeludsteder med indstilling om, at den relevante frist udskydes i overensstemmelse med Forsyningstilsynets eventuelle udskydelse af frister.