Retningslinjer for dialog med parter og interessenter i afgørelsessager

31-08-2020

Forsyningstilsynet har i sin indsats for en åben dialog og klar kommunikation besluttet at implementere nye retningslinjer for behandling af afgørelsessager.

Forsyningstilsynets parter og interessenter, heriblandt virksomheder, organisationer og eksperter er en vigtig målgruppe for den åbne dialog og skal med de nye retningslinjer opleve en øget åben og inddragende dialog, der er ensartet på tværs af vores centre og arbejdsområder. 

Dialogen skal sikre, at Forsyningstilsynets afgørelser til hver en tid træffes på et oplyst grundlag af relevant viden og skal understøtte, at Forsyningstilsynet er en åben transparent myndighed.

Forsyningstilsynet har følgende retningslinjer ved behandling af afgørelsessager:

  1. Når Forsyningstilsynet modtager en sag til afgørelse, informerer vi sagens parter om den forventede behandlingstid, hvordan vi forventer at inddrage parter og evt. interessenter, og det næste sagsskridt 
  2. Forsyningstilsynet har dialog med parter og interessenter under sagsbehandlingen for at belyse sagen bedst muligt.
  3. Forsyningstilsynet orienterer sagens parter løbende og senest hver anden måned om status i sagen, herunder om væsentlige ændringer af det forventede tidspunkt for vores afgørelse og det næste sagsskridt.
  4. Forsyningstilsynet hører sagens parter ved udkast til afgørelser og gennemfører offentlige høringer ved afgørelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
  5. Forsyningstilsynet sender afgørelser til sagens parter og orienterer involverede interessenter om sagens afslutning.
  6. Forsyningstilsynet offentliggør som udgangspunkt alle afgørelser på vores hjemmeside
  7. Forsyningstilsynet holder efter afslutning af de største og mere principielle sager fysiske evalueringsmøder med sagens parter og involverede interessenter.