Seks elhandelsvirksomheder er gentagende regelbrydere

28-12-2020

Seks elhandelsvirksomheder har gentagne gange brudt lovgivningens krav om korrekte og tilstrækkelige oplysninger om priser og produkter ved indberetning til prisportalen elpris.dk og på deres egne hjemmesider. Det fremgår af en stikprøvekontrol, som Forsyningstilsynet netop har afsluttet.

Ifølge Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, er det afgørende for det frie elmarkeds funktion, at forbrugerne kan have fuld tillid til, at oplysningerne på den offentlige prisportal elpris.dk og på virksomhedernes egne hjemmeside er korrekte.

"Resultaterne fra vores stikprøvekontrol er desværre lidt nedslående med flere gengangere. Det taler for, at vi fortsætter med den skærpede kurs, som vi indledte på området i 2019,”
siger Carsten Smidt.

Afgørelserne som er truffet for de seks elhandelsvirksomheder kan findes i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase her

Skærpet kurs
Forsyningstilsynets skærpede kurs blev indledt i 2019.

”Vi konstaterede på daværende tidspunkt, at den hidtidige dialogbaserede tilgang ikke var tilstrækkelig til at få alle elhandelsvirksomheder til at indrette sig efter reglerne, og vi besluttede derfor at bruge vores forvaltningsmæssige indgrebsmuligheder mere aktivt,” fortæller Carsten Smidt.

Påtaler og påbud
Blandt indgrebsmulighederne finder man bl.a. ”påtale” og ”påbud”, hvor en påtale handler om en overtrædelse, der er bragt i orden, mens et påbud handler om en overtrædelse, der omgående skal bringes i orden. Gør virksomheden ikke det, kan det medføre bødestraf. Ved gentagende overtrædelser af reglerne skal Forsyningstilsynet herudover orientere ministeren, som i sidste ende vil kunne afgøre om den pågældende virksomhed fortsat skal have lov til at sælge el til forbrugere.

10 virksomheder omfattet
Forsyningstilsynets stikprøvekontrol har omfattet i alt 10 elhandelsvirksomheder. Virksomhederne blev udtaget, fordi de i to år i træk havde modtaget enten påbud eller påtale for manglende overholdelse af reglerne. Stikprøven viser, at fire ud af de 10 elhandelsvirksomheder levede op til reglerne på tidspunktet for kontrollen, hvorfor de slap for videre påtale. De seks resterende elhandelsvirksomheder bragte først forholdene i orden, efter de modtog et udkast til påbud i partshøring fra Forsyningstilsynet. På denne baggrund har Forsyningstilsynet truffet afgørelse om påtale over for de seks virksomheder og har i øvrigt orienteret ministeren om virksomhedernes gentagende forseelser.

”Resultaterne af undersøgelsen viser både de positive effekter, men også nødvendigheden af at vi viderefører den skærpede kurs i 2021,” siger Carsten Smidt.

Kontakt:
Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk