Påmindelse: Fristen for varmevirksomheders anmeldelse af priseftervisning er fortsat 15. september 2020

23-06-2020

Forsyningstilsynet minder hermed varmeforsyningsvirksomhederne om fristerne for anmeldelse af priseftervisning og årsrapporter i 2020 (regnskabsår, der følger kalenderåret 2019 eller regnskabsår 2019/2020) i henhold til anmeldelsesbekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1412 af 3. dec. 2018 som ændret ved BEK nr. 148 af 26. feb. 2020).

Fristen for anmeldelse af priseftervisning er for de fleste varmevirksomheder den 15. september 2020. For de øvrige virksomheder er næstkommende frist den 15. marts 2021. Fristen for anmeldelse af årsrapport er som udgangspunkt den samme som for priseftervisning, medmindre perioden mellem regnskabsårets udløb og fristen for priseftervisning udgør mindre end 5 måneder. Her er fristen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, jf. § 7, stk. 2 i anmeldelsesbekendtgørelsen.

Baggrunden for fristpåmindelsen er, at vi i Forsyningstilsynet har været i dialog med fjernvarmebranchen omkring behovet for at forlænge fristerne for anmeldelse af årsrapporter og priseftervisninger i 2020. Vi har dog på baggrund af de seneste lempelser af reglerne fra Sundheds- og Ældreministeriet om forsamlingsforbud vurderet, at der ikke er et generelt behov for at ændre fristerne i 2020.

Seneste bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet giver mulighed for at afholde forsamlinger for op til 500 deltagere under nærmere angivne retningslinjer. For de fleste virksomheder med anmeldelsesfrist den 15. september 2020 er der i forvejen rimelig god tid mellem regnskabsårets udløb og anmeldelsesfristen.

Er der tale om virksomheder, hvor forsamlingsforbuddet alligevel fortsat måtte forhindre overholdelse af anmeldelsesfristerne, henleder vi opmærksomheden på Forsyningstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere for bl.a. frister i henhold til § 10 i anmeldelsesbekendtgørelsen. Begrundede ansøgninger kan sendes til post@forsyningstilsynet.dk.

Kontakt: Jacob Klok, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk