Nordiske regulatorer afviser forslag til el-kapacitetsmarked for automatiske reserver (AFRR) i Norden

04-03-2020

De regulerende myndigheder i Danmark, Finland, Sverige og Norge har afvist forslag fra de nordiske transmissionssystemoperatører (TSO'ere) til regler for et nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering, som benævnes aFRR.

TSO’erne indkøber reserver for at sikre, at der altid er balance mellem produktion og forbrug af el i driftsøjeblikket. Balance i driftsøjeblikket er afgørende for forsyningssikkerheden, da ubalancer i værste fald føre til nedbrud og ufrivillig afkobling af forbrugere.

Der er tale om tre indbyrdes sammenhængende forslag fremsat efter reglerne i EU-forordningen om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL). Den nor-ske myndighed har været inddraget uformelt i behandlingen, da Norge endnu ikke har imple-menteret EBGL.

Afvisningen er sket på baggrund af de nordiske regulatorers vurdering af, hvorvidt TSO’ernes forslag lever op til kravene i EBGL og anden relevant EU-lovgivning. Regulatorerne har i den-ne forbindelse vurderet, at forslagene bl.a. er mangelfuldt på følgende områder:

  • Forslagene efterlever ikke kravet i EBGL om anvendelse af en flow-baseret kapaci-tetsberegningsmetode til fastsættelse af grænseoverskridende kapacitet
  • Forslagene angiver ikke, hvordan en proces til optimering af fastsættelse af grænse-overskridende kapacitet præcist fungerer. Det er dermed ikke tilstrækkeligt klart, hvordan den grænseoverskridende kapacitet til udveksling af reserver er bestemt i optimeringsprocessen
  • Modelberegningen af den samfundsøkonomiske værdi af forslagene er ikke til-strækkelig robust, bl.a. fordi den alene tager udgangspunkt i et enkelt år, 2018
  • - Dokumentation for fastsættelse af den såkaldte mark-up/up-lift i markedsmodellen er utilstrækkelighed. Mark-up/up-lift skal sikre, at der ikke reserveres for meget kapaci-tet til udveksling af reserver i forhold til anvendelse af kapaciteten på markedet

Forsyningstilsynet bemærker, at de nordiske regulatorer ikke på alle områder har den samme vurdering af forslagene. Godkendelse af forslagene kræver enighed.

Da de regulerende myndigheder i Norden ikke har kunne godkende forslagene, er de blevet overdraget til EU-agenturet for samarbejde mellem regulerende myndigheder, ACER. Det er sket i overensstemmelse med EU-forordningen om ACER, som giver EU-agenturet et halvt år til at træffe afgørelse. De nordiske regulerende myndigheder og TSO’erne vil blive inddraget i denne proces. Læs mere her: http://www.nordicenergyregulators.org/news/

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk