Økonomisk regulering sætter rammer for elnetvirksomheders udbyttebetaling

31-03-2020

Forsyningstilsynet har kortlagt virksomhedernes brug af deres formuer og forrentning som led i ministeriets generelle analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren

Danmarks fem største elnetvirksomheder har udbetalt for ca. 16 mia. kr. i udbytter og kapitalnedsættelser til deres ejere i perioden 2008-2018. Det fremgår af en ny undersøgelse af virksomhedernes brug af deres formuer og forrentning, som Forsyningstilsynet har udført for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Generel analyse af konkurrenceforholdene
Kortlægningen er sket som led i ministeriets generelle analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren. Udbetalingerne har bl.a. været baseret på formuer, som elnetvirksomhederne har akkumuleret historisk, samt en forrentning af deres kapitalgrundlag, som de har lov til at opkræve over nettarifferne.

Incitament for effektiviseringer
Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, bemærker i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen, at det som udgangspunkt står de danske energikoncerner frit, hvordan de år for år vil bruge deres formuer og forrentning. Om de vil lade den tilflyde forbrugerne i form af tarifnedsættelser, bruge den til konsolidering eller om midlerne skulle gå til selskabernes ejere. Carsten Smidt understreger dog samtidig, at det for så vidt angår forrentningen beror på Forsyningstilsynets økonomiske vurderinger, hvor meget elnetvirksomhederne har lov til at opkræve hos forbrugerne via energitarifferne.

Som led i den økonomiske regulering af elnetvirksomhederne sætter vi femårige indtægtsrammer for, hvor meget elnetvirksomhederne må opkræve over tarifferne hos forbrugerne. Vi har i den forbindelse til opgave at sikre, at der ikke indregnes større fortjeneste end det tilladte. Indtægtsrammerne lægger således også et loft over den forrentning, som elnetvirksomhederne kan anvende til udbytteudbetaling.

siger Carsten Smidt. ”Vores varetagelse af reglerne skal understøtte, at elnetvirksomhederne har løbende incitament til at realisere effektiviseringsgevinster og hensynene til at sikre lavest mulige priser, forsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling,” fortsætter Carsten Smidt.

Finansieret med egenkapital
Ifølge Forsyningstilsynets undersøgelse lå summen af de fem elnetvirksomheders årsresultat efter skat i perioden på ca. 7,8 mia. kr. Det betyder at ca. 8,2 mia. kr. af udbetalingerne er finansieret med egenkapital. Der er tale om en egenkapital, som enten har været i elnetvirksomhederne før 2008, eller som er blevet tilført f.eks. gennem fusioner med andre elnetvirksomheder i løbet af den undersøgte periode.

Cerius A/S, Evonet A/S, N1 A/S, Radius Elnet /A/S og Vores Elnet A/S har deltaget i kortlægningen.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk