Forsyningstilsynet forenkler reglerne for elnetvirksomheders økonomiske indberetninger

03-06-2021

Frem for to indberetninger over året, skal elnetvirksomheder fremover kun lave en samlet indberetning af oplysninger til brug for Forsyningstilsynets økonomiske regulering af deres monopolaktiviteter. Det er konsekvensen af nogle nye regler, som Forsyningstilsynet har udstedt i en ny bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber.

Indtægtsrammer og effektiviseringskrav
Forsyningstilsynet har generelt til opgave at sikre elnetvirksomheders monopolaktiviteter udføres så effektivt som muligt. Det sker gennem fastsættelse af indtægtsrammer, der sætter loft over, hvor meget de må opkræve hos forbrugerne. Tilsynet fastsætter herudover krav til elnetvirksomhedernes effektivitet baseret på økonomiske benchmarkinganalyser.

En samlet indberetning
Til brug for fastlæggelsen af både indtægtsrammerne og effektivitetskravene, har Forsyningstilsynet behov for en række oplysninger og regnskabsdata. Hvor kravene til indberetningen af de pågældende oplysninger og regnskabsdata hidtil har indebåret, at elnetvirksomhederne har skulle komme med to indberetninger med en måneds mellemrum, vil der med de nye regler fremadrettet skulle foretages en samlet indberetning.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.


Fakta
Forsyningstilsynet har til opgave at fastsætte regler om elnetvirksomheders reguleringsregnskaber, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse. Det sker i form af en bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber.

Offentliggørelsen i dag består af en nyudstedt bekendtgørelse, som indeholder reglerne fra både den tidligere bekendtgørelse og en ændringsbekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber.

Den nyudstedte bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber træder i kraft pr. 1. juli 2021, og har virkning for elnetvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskaber fra og med reguleringsåret 2021.

Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1048