Forsyningstilsynet afviser klage over transporttarif for gas i opstrømsrørledningen Tyra-Nybro

01-04-2022

Forsyningstilsynet har besluttet at afvise en klage modtaget fra energivirksomheden Noreco Oil Denmark A/S over de tariffer, som opstrømsoperatøren Danish Offshore Gas Systems har opkrævet for transport af naturgas i Nordsøen via den såkaldte opstrømsrørledning Tyra-Nybro.

Noreco Oil Denmark A/S’ klage tager udgangspunkt i to aftaleforhold om transport af naturgas, hvor virksomheden er direkte aftalepart med Danish Offshore Gas Systems i det ene forhold, men ikke i det andet. Spørgsmålet om tariffer for gastransport i Nordsøen er generelt reguleret i opstrømsbekendtgørelsen. Udgangspunktet for disse regler er, at der er forhandlet tredjepartsadgang til et opstrømsledninganlæg. I medfør af bekendtgørelsen har Forsyningstilsynet kompetence til at fastsætte priser i tvister, som måtte opstå i forbindelse med ansøgninger og forhandlinger om adgang til opstrømsanlæg.

Forsyningstilsynet begrunder afvisningen i den konkrete sag med, at Noreco Oil Denmarks A/S savner klageberettigelse. Det skyldes, at der i det ene aftaleforhold ikke er tale om en tvist omfattet af tilsynets kompetence, og at virksomheden i det andet aftaleforhold ikke er ansøger om adgang til opstrømsanlægget.

Forsyningstilsynet afviser derfor klagen.

Læs afgørelsen i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase