Forsyningstilsynet: Vi skal fastholde en ensartet og hensigtsmæssig regulering gennem energikrisen og den grønne omstilling

22-12-2022

I en tid med energikrise og transformation mod et klimaneutralt samfund handler det for Forsyningstilsynet om at fastholde en ensartet og hensigtsmæssig regulering, der sikrer forbrugerne lavest mulige priser og sikker forsyning. Sådan lyder det fra direktør Carsten Smidt i forordet til Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2023-2025.

”Reguleringen skal samtidig give plads til nødvendige investeringer, samtidig med at vi som organisation skal holde et skarpt fokus på at undgå unødige processer og minimere vores sagsbehandlingstider,” lyder det videre fra Carsten Smidt.

Automatisk indikator

Blandt tilsynets faglige bidrag til udvikling af den økonomiske regulering beskriver arbejdsplanen et kommende bud på en model for en automatisk indikator i eldistributionsvirksomhedernes indtægtsrammer. Indikatoren skal sikre, at forventede meromkostninger som følge af tiltag til effektiv udnyttelse af og mulig udbygning af elnettet ”automatisk” lægges til deres indtægtsrammer.

Flere tilsynsopgaver

Tilsynets faglige bidrag til reguleringen udgør en vigtig men dog relativt begrænset aktivitet i sammenligning med alle de grundlæggende arbejdsopgaver som tilsyn. Dem står tilsynet så samtidig til at få en del flere af i 2023. På fjernvarmeområdet skal det udarbejde et prisloft for overskudsvarme og føre tilsyn med overholdelsen af prisloftet. Tilsynets nye aktiviteter på affaldsområdet står samtidig til at blive udvidet med et tilsyn af, at kommuner fastsætter og opkræver priser svarende til markedsprisen for indsamling og behandling af forskellige typer erhvervsaffald. Markedspriser er også i fokus for tilsynets kommende skærpede kontrol med markedsmæssighed i forbindelse med fastsættelse af priser i energiselskabers koncerninterne aftaler, som tilsynet ifølge den nye arbejdsplan også vil arbejde videre med i 2023.

Ny tilsynsstrategi

Med flere tilsynsopgaver er behovet også vokset for en samlet tilsynsstrategi, der kan sikre at tilsynet får en mere ensartet, systematisk og risikobaseret tilgang på tværs af alle vores forskellige tilsynsområder. Strategien skal hjælpe tilsynet med at sikre, at forbrugerne får mest mulig effekt for de ressourcer, som det får stillet til rådighed til at føre tilsyn for. Udarbejdelsen af den nye strategi bliver også påbegyndt i 2023.

Find Forsyningstilsynets nye arbejdsplan 2023-2025 her

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360