Forsyningstilsynet anbefaler nedjustering af netselskabers forrentningssats

07-02-2022

Forsyningstilsynet anbefaler, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeren nedjusterer satsen for den forrentning, som netvirksomheder må opkræve hos forbrugerne til dækning af deres investeringer. Anbefalingen bygger på en større evaluering af netvirksomhedernes forrentning, som offentliggøres i dag.

Erhvervsvirksomheder og husholdninger bør fra 2023 til 2027 betale mindre end hidtil fastlagt for forrentningen af de danske netvirksomheders investeringer. Sådan lyder konklusionen på en evaluering af metoden for beregning af den forrentning, som netvirksomhederne har lov at opkræve for transporten af deres elektricitet, og som Forsyningstilsynet har sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

”Med vores anbefaling tilskyndes netvirksomhederne til at foretage fornødne investeringer uden at elforbrugerne belastes af unødvendige omkostninger. Det er godt både for husholdningsbudgetterne og erhvervenes konkurrenceevne,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Stigende energipriser og investeringsbehov
Ifølge Carsten Smidt er det ekstra vigtigt, at forrentningssatsen bliver sat korrekt i en tid med både stigende energipriser og udsigt til store investeringer i forbindelse med den grønne omstilling.

”Vi står som samfund foran store investeringer i forbindelse med den grønne omstilling i energisektoren. Det gælder også for elnettene, hvor det derfor er ekstra vigtigt, at de grønne investeringer bliver så omkostningseffektive som muligt. Fastlæggelsen af en korrekt forrentningssats for netvirksomhedernes investeringer udgør en vigtig brik,” siger Carsten Smidt.

Bygger på ekspertgruppes anbefaling
Forsyningstilsynets anbefaling består konkret i at ændre fastsættelsen af den såkaldte risikofri rente i en bekendtgørelse om forrentning, som er udstedt af ministeren. Ændringen vil indebære, at der skal tages udgangspunkt i nulkuponrenter fra statsobligationer med 5 års løbetid frem for som nu 10 år. Ifølge Carsten Smidt er der tale om en vigtig teknisk ændring med betydelige gevinster for både forbrugere og samfund.

”Vi anslår, at forslaget alt andet lige vil føre til besparelser for forbrugerne i omegnen af 100 mio. kr. årligt” siger Carsten Smidt. Han understreger, at der udelukkende er tale om et forsigtigt skøn, der ikke bør overfortolkes. Det skyldes bl.a., at der er mange andre forhold end forrentningen, som påvirker prisen for at transportere el over elnettet. Skønnet skal derfor også ses isoleret fra mulige bevægelser i prisen, der vil opstå som følge af andre faktorer, herunder de aktuelt stigende energipriser. Forsyningstilsynets anbefaling svarer til en anbefaling fra en uafhængig ekspertgruppe nedsat af Klima-, Energi-, og Forsyningsministeren i 2016 i forbindelse med indførelsen af ny økonomisk regulering i 2017.

Find Forsyningstilsynets evaluering af forrentningssatsen her.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.