Tilsyn med koncerninterne aftaler har sparet 40 mio. kr.

29-06-2022

Forsyningstilsynet har gennem de sidste fire år truffet afgørelser om markedsmæssighed i koncerninterne aftaler, som samlet har medført krav om reduktion i hvad elnetselskaber må opkræve hos forbrugerne for ca. 40 mio. kr. Den nye beregning fremgår af Forsyningstilsynets årsberetning for 2021, som er blevet offentliggjort i dag.

”Besparelsen på 40 mio. kr. er en af de mere konkrete af de effekter af vores arbejde, som vi er begyndt at sætte større fokus på bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af vores årsberetning 2021,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Øget behov for omkostningseffektivitet

I en tid med multiple udfordringer og kriser – klima, sundhed, sikkerhed – stiger aktiviteten i energisektoren og behovene for omkostningseffektivtet bliver mere omfattende. Det gælder ifølge Carsten Smidt i høj grad også for energisektorens monopolvirksomheder, som tilsynet er sat i verden for at regulere. Men det gælder i lige så høj grad hos Forsyningstilsynet selv. 

”Hos os skal ethvert tilsyn, kontrolundersøgelse, metodegodkendelse, udmelding af indtægtsramme, effektivitetskrav, analyse eller internationale møde kunne begrundes i deres positive effekter for samfundet og for energiforbrugerne,” siger Carsten Smidt.

Mindre synlige effekter

Årsberetningens fokus på effekter handler om mere end synlige og håndfaste krav om f.eks. reduceret opkrævning, der kan opgøres i kroner og ører. Der sættes også spot på de mere usynlige effekter af det løbende tilsyns- og oplysningsarbejde i form af bl.a. øget regelefterlevelse hos de regulerede selskaber. Det samme gælder effekterne af tilsynets internationale arbejde til fordel for effektiviteten i den grænseoverskridende distribution af el og gas, forklarer Carsten Smidt.

”Blandt effekterne på det grænseoverskri­dende elmarked hører resultatet af en indsats fra vores side for, at det danske budområde i Vestdanmark (Jylland og Fyn) kan forblive del af den nordiske region for beregning og fordelinger af kapaciteter på transmissionsnettene. Der er her tale om svært målbare, men væsentlige og positive effekter for effektiviteten i det overordnede eltransmissionnet,” siger Carsten Smidt.   

Find Forsyningstilsynets årsberetning 2021 her

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Fakta: Korrektion i årsberetning

Forsyningstilsynet opdagede en fejl i tilsynets årsberetning 2021, efter at den i første omgang blev offentliggjort mandag den 28. juni 2022. Fejlen var sket i en beregning af den samlede sum af krav til elnetvirksomheder, som følge af afgørelser om markedsmæssighed i koncerninterne aftaler, som i årsberetningen landede på ca. 44 mio. kr. Det korrekte tal er ca. 40 mio. kr. Der er udelukkende tale om en fejl i opgørelsen af summen af de pågældende afgørelser, ikke om fejl i selve afgørelserne.