Ny tarifmetode skal sikre lavest mulige priser for gastransport

17-05-2022

Forsyningstilsynet har godkendt den danske systemoperatør Energinets nye metode for opkrævning af tariffer for gastransport. Tilsynet har med godkendelsen lagt vægt på, at understøtte et simpelt og fleksibelt gasmarked, hvor tarifferne direkte afspejler omkostningerne forbundet med transporten af gas, og gasforbrugerne dermed sikres de lavest mulige priser, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i forbindelse med offentliggørelsen.

Lige adgang og ens behandling af alle brugere

Forsyningstilsynet har godkendt, at Energinet holder fast i et grundlæggende princip om, hvad der teknisk betegnes som uniforme tariffer. Det betyder, at alle brugere betaler den samme tarif for brug af systemet.

”Videreførelsen af det hidtidige princip om uniforme tariffer bidrager til et velfungerende gasmarked. Det skaber både på kort og længere sigt de bedste vilkår for det samlede marked, ikke mindst når det gælder import og eksport af gas til og fra det danske system. Det er også til fordel for forsyningssikkerheden.” siger Carsten Smidt. Den uniforme tarifmodel er samtidig den, der bedst lever op til den bagvedliggende EU-lovgivnings bærende princip om, at alle brugere i systemet skal sikres lige adgang til gasnettet og ens behandling.

Tilpasning til Baltic Pipe

Godkendelsen af Energinets tarifmetode betyder, at de omfattende regulatoriske rammer for åbningen af den nye Baltic Pipe-forbindelse den 1. oktober 2022 nu er kommet på plads. Forsyningstilsynet har tidligere godkendt en ændring af den såkaldte balancemodel i Danmark og en etablering af en ny fælles markedszone, som også dækker Baltic Pipe-rørledningen mellem Danmark og Norge.

Baltic Pipe er et nyt rørsystem for naturgas, der går fra Norge, gennem Danmark og ned til Polen, der er etableret i samarbejde mellem Energinet og den polske systemoperatør GAZ-SYSTEM. Med en samlet kapacitet på 10 mia. m3 forandrer Baltic Pipe Danmark fra at være et eksportland af naturgas til nu at være et transitland for gas. Den deraf følgende markedsåbning forventes at medvirke til at sænke enhedsomkostningerne for gastransporten og øge konkurrencen om levering af gas med deraf følgende lavere priser og bedre vilkår til følge.

Find Forsyningstilsynets nye tarifmetodeafgørelse her

Find forsyningstilsynets relaterede afgørelser til det danske gasmarked her

 

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.