Forsyningstilsynet godkender ny tarifering af virksomheder med egen elproduktion

14-04-2023

Virksomheder med egen elproduktion skal fra 1. januar 2024 betale tariffer til Energinet svarende til de fulde omkostninger forbundet med leveringen af den el, som de modtager fra elnettet. Denne nye såkaldte øjebliktarifering erstatter et gældende princip om nettoficering i tariferingen, der giver virksomheder med egenproduktion lov til at fratrække omkostninger forbundet med levering af overskydende egenproduktion til elnettet fra deres tarif.

Den nye metode for øjebliktarifering, som Forsyningstilsynet nu har godkendt, blev anmeldt af Danmarks system- og transmissionsansvarlige virksomhed, Energinet, den 22. juni 2022. Energinet har udviklet metoden som led i organisationens igangværende indsats for at modernisere det samlede tarifdesign, bl.a. i lyset af den politiske aftale om at ophæve PSO-systemet med udgangen af 2021.

Energinet ønsker med den nye øjebliktarifering, at harmonisere egenproducenternes tarifbetaling med de øvrige elkunders betaling, så alt elforbrug leveret fra nettet tariferes efter de samme principper.

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode for tarifering er omkostningsægte, og at metoden lever op til de øvrige krav i lovgivningen, som Forsyningstilsynet skal vurdere forud for godkendelse af en metode. Omkostningsægthed betyder, at egenproducenterne betaler for de omkostninger, som de faktisk giver anledning til, når de henter strøm fra det kollektive elnet.

Forsyningstilsynet har i afgørelsen stillet krav om, at metoden skal anvendes pr. 1. januar 2024. Det giver de berørte egenproducenter tid til at indrette sig økonomisk på den kommende prisstigning, som den godkendte metode vil medføre for dem.

Afgørelsen kan findes på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase her. Godkendelse af Energinets metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter (øjeblikstarifering)

Pressekontakt: Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser: tlf 4171 5400