Forsyningstilsynet starter målrettet tilsyn med forbrugerpriserne i fjernvarmesektoren

14-12-2023

Forsyningstilsynet indleder et målrettet tilsyn med de priser som fjernvarmeselskaberne opkræver hos forbrugerne for levering af varme. Tilsynet er tilrettelagt på baggrund af flere hensyn, herunder at sammensætningen af fjernvarmepriserne i faste og variable bidrag har betydning for forskellige forbrugergruppers samlede varmeregning.

Forsyningstilsynet gennemfører løbende særlige tilsyn inden for afgrænsede områder i fjernvarmesektoren. Denne gang er det fjernvarmeselskabernes forbrugerpriser, der skal undersøges. Helt specifikt vil vi kigge nærmere på den måde, som selskaberne opgør deres priser på varmeregningen i henholdsvis faste og variable elementer.

Store udsving i priserne

Netop prissammensætningen er interessant bl.a. fordi vi de seneste år har set meget store udsving i priserne. Men også fordi, vi har modtaget en række henvendelser, der peger på, at der kan være risiko for, at visse selskaber ikke følger reglerne, eller at der er fejl i fastsættelsen af de enkelte priselementer.

Forsyningstilsynet har på baggrund af udsvingene og henvendelserne gennemført en risikoanalyse for at identificere de særlige risikoområder i forbindelse med fjernvarmeselskabernes prisfastsættelse. Næste skridt bliver nu at tage kontakt til de konkrete selskaber, som vi har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undersøge nærmere. De pågældende fjernvarmeselskaber kan i denne forbindelse forvente at blive bedt om at redegøre for deres prismodel eller at starte videre dialog om prisfastsættelsen.

Formålet med det målrettede tilsyn

Det målrettede tilsyn med prisdannelsen har overordnet til formål at hjælpe selskaberne til korrekt prissætning og dermed sikre, at priserne fastsættes på den mest hensigtsmæssige måde for selskaberne og forbrugerne.

Vi tager kontakt til de udvalgte forsyninger, der er omfattet af tilsynet forventeligt i starten af 2024, og det målrettede tilsyn fortsætter et godt stykke ind i 2024.

Spørgsmål og øvrige henvendelser

Spørgsmål mv. kan rettes til kommunikationskonsulent Jacob Klok på tlf. 41 71 53 60 eller e-mail jakl@forsyningstilsynet.dk.

Kontakt