Statsrevisorerne kritiserer Forsyningstilsynets tilsyn med koncerninterne aftaler

20-02-2023

Statsrevisorerne rejser i dag kritik af en del af Forsyningstilsynets tilsynsvirksomhed

Statsrevisorerne har i en beretning i dag rejst kritik af en del af Forsyningstilsynets tilsynsvirksomhed. Kritikken omhandler tilsynet med, at forsyningsselskabers aftaler med koncernforbundne selskaber er indgået på konkurrencelignende vilkår, som statsrevisorerne finder har været helt utilstrækkeligt.

”Jeg har noteret mig statsrevisorernes kritik af vores tilsyn på det pågældende område og er enig i den del af kritikken, som retter sig mod, at Forsyningstilsynet ikke har haft en samlet tilsynsstrategi baseret på risiko og væsentlighed", siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

"Det er korrekt, at vi ikke har prioriteret udviklingen af en overordnet risikobaseret model for gennemførelsen af de omfattende kontroller, som vi har gennemført på området siden vores etablering i 2018", fortsætter Carsten Smidt.

Carsten Smidt gør herudover opmærksom på, at Forsyningstilsynet i efteråret 2022 har påbegyndt udviklingen af en ny samlet tilsynsmodel på tværs af de forsyningsområder, som tilsynet har ansvar for.

”Vores kommende strategi skal være med til at sikre en mere risikobaseret tilgang til vores tilsyn på tværs af el-, gas- og varmeforsyningerne og dermed også til de tilsyn, vi fortsat kommer til at føre med, at forsyningsselskabers aftaler med koncernforbundne selskaber lever op til reglerne” siger Carsten Smidt.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360

Find Rigsrevisionens beretning her.