Forsyningstilsynet betinger godkendelse af Energinets nye systemtarifmetode

30-06-2023

Forsyningstilsynet har i dag betinget en godkendelse af den systemansvarlige virksomhed Energinets nye metode for opkrævning af den systemtarif, som de danske elkunder betaler for at dække virksomhedens omkostninger til sikring af især forsyningssikkerheden.

Den betingede del af godkendelsen omhandler etableringen af en reduceret tarif for en ny køberkategori af ”storkunder”, som vil omfatte bl.a. PtX -producenter, meget store industrivirksomheder og datacentre.

”På grund af usikkerhed om grundlaget for tarifreduktionen, har vi bl.a. bestemt, at ordningen kun kan godkendes for en midlertidig periode på seks år, og at Energinet senest to år efter at ordningen er trådt i kraft indsender data om de nye storkunders forbrug og redegør for, om tarifreduktionen fortsat kan ske i overensstemmelse med lovgivningens krav om bl.a., at der ikke må ske krydssubsidiering mellem forskellige køberkategorier", siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet vil på baggrund af de indsendte data og Energinets redegørelse vurdere, om godkendelsen kan opretholdes.

Energinets nye metode betyder samlet set, at C-kunder, som omfatter almindelige husstandskunder, skal betale mere på årsbasis, mens de nye ”Storkunder” skal betale 10 pct. af den almindelige tarif for den del af forbruget, der ligger over 100 GWh årligt. Energinets vurdering af omkostningsægtheden er baseret på en række estimater og antagelser om bl.a. en række forventede investeringer i PtX-anlæg mv., der endnu ikke kan valideres. Det er bl.a. denne usikkerhed, som begrunder Forsyningstilsynets betingede godkendelse.

Ud over usikkerheden omkring grundlaget for den reducerede tarif for ”storkunder”, vurderer Forsyningstilsynet endvidere, at der en vis uigennemsigtighed med hensyn til, hvordan Energinet skal godkende ansøgere om at blive omfattet af den nye storkundekategori. Et vilkår for den endelige godkendelse af den nye køberkategori er derfor, at Energinet fremsender og får godkendt de kriterier, som vil blive benyttet til at vurdere ansøgninger om at blive anset som ”storkunde”.

Energinets nye metode indebærer herudover en ændring i betaling fra en pris, der er ren kWh-afhængig (forbrugsbaseret), til en pris der består af et fast abonnementselement og en forbrugstarif, som stiger lineært for forbrug op til 100 GWh årligt. Forsyningstilsynet vurderer, at disse elementer lever op til lovgivningens kriterier for omkostningsægthed, ikke-diskrimination, gennemsigtighed, objektivitet og rimelighed og har derfor godkendt disse elementer af metoden uden vilkår.

Find Forsyningstilsynets afgørelse her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf.: 4171 5400