Forsyningstilsynet udvider undersøgelse af elhandelsvirksomheders tilbagebetalinger

03-03-2023

Forsyningstilsynet har åbnet nye sager mod i alt ni elhandelsvirksomheder for at få afdækket om de overholder lovgivningens krav om slutafregning og tilbagebetaling af deres kunders tilgodehavender.

”Vores informationer og indledende undersøgelser har afdækket en risiko for, at elforbrugere ikke har fået udbetalt deres penge rettidigt eller i værste fald slet ikke. Vi sætter derfor nu ind med en mere omfattende kontrol af elhandelsvirksomhedernes praksis på området,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

De ni åbningsskrivelser kommer oven i den undersøgelse, som Forsyningstilsynet allerede har sat i gang af Modstrøm Danmark A/S.

De ni yderligere sager omfatter:

  1. Andel Energi A/S
  2. energy A/S (tidl. Blue Energy A/S)
  3. Edison EL ApS (tidl. Den Glade Eltavle ApS)
  4. Nettopower A/S
  5. OK A.m.b.a.
  6. Power4U ApS
  7. Strømtid ApS
  8. Velkommen A/S
  9. Vindstød A/S

Bemærk, at hvis du som forbruger mener at have et udestående hos dit energiselskab, skal du henvende dig til dit energiselskab. Forsyningstilsynet behandler ikke klager om civilretlige tvister.  

Lovgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elforbrugere (elleveringsbekendtgørelsen), at en elkunde skal modtage en slutafregning fra elhandelsvirksomheden senest 6 uger efter, at skift af elhandelsvirksomhed har fundet sted i datahubben, eller fra tidspunktet for leveringsophør på den fraflyttede adresse i forbindelse med flytning.

Det fremgår endvidere af lovbekendtgørelse om elforsyning (elforsyningsloven), at for meget betalte acontobeløb skal tilbageføres til elkunden samtidig med årsafregning eller slutafregningen.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med de pågældende bestemmelser i elleveringsbekendtgørelsen, og har ifølge elforsyningsloven mulighed for at påbyde, at forhold, der strider mod loven eller regler udstedt i medfør af loven bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360