Høring af forslag vedr. introduktion af implicit nettabshåndtering på DK1-NO2

20-08-2018

Frist: 10.09.2018

Energinet har anmeldt et forslag til godkendelse hos Forsyningstilsynet. Det drejer sig om:

"Anmeldelse af forslag til metode om implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen ".

Forslaget drejer sig om at nettabet på Skagerrakforbindelsen i øjeblikket håndteres eksplicit af Energinet. Eksplicit betyder, at Energinet/Statnett køber den forventede mængde el ind, som forventes tabt, når der transporteres el i forbindelsen. Indkøbet gøres i DA markedet, tabet er i størrelsesorden 2-4%. Ved implicit håndtering overføres der kun el, hvis prisforskellene er tilstrækkeligt store, plus at den fælleseuropæiske optimeringsalgoritmen optimerer indkøbet af el. Dette kan give besparelser, men forslaget indebærer også nogle ændringer i elmarkedet, bl.a. mindskes muligheden for ens priser mellem DK1 og NO2.

Høringssvar bedes sendt til post@forsyningstilsynet.dk samt til pefa@forsyningstilsynet.dk. 

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 10. september 2018 EOB.

_______________________________________________________

Consultation on proposal to introduce implicit loss functionality on the DK1-NO2 (Skagerrak) connection

Energynet has sent a proposal to the Danish Utility Regulator. It concerns: 

"Anmeldelse af forslag til metode om implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen " (The proposal is in Danish)

The proposal concerns the fact that the loss on the Skagerrak connection is currently being handled explicitly by Energinet. This means that, Energinet / Statnett purchase the expected amount of lost electricity when transporting electricity in the connection. The purchase is made in the DA market, and the loss is in the range of 2-4%. By implicit handling, electricity is only transferred if the price differences are sufficiently large, plus that the pan-European optimization algorithm optimizes the purchase of electricity. This can save costs, but the proposal also involves changes in the electricity market, including that it reduces the possibility of similar prices between DK1 and NO2.

Please send your consultation document to post@forsyningstilsynet.dk and also to pefa@forsyningstilsynet.dk.

Deadline for submission is 10 September 2018 EOB.