Høring over Dansk Energis anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

11-07-2018

Frist: 14.08.2018

Dansk Energi har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger videre af RfG artikel 7, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

Forsyningstilsynet skal godkende de generelle krav til tilslutning af nye produktionsanlæg. De generelle krav fastsættes i medfør af RfG artikel 13-28.

Forsyningstilsynet foretager derfor høring over de generelle krav fastsat i medfør af RfG artikel 13-28. De generelle krav anmeldt i medfør af RfG er i dokumenterne vedrørende tekniske betingelser, markeret med gul.

De generelle krav, vil alene komme til at gælde for nye produktionsanlæg, der anses for vigtige, hvilket som hovedregel vil sige produktionsanlæg med maksimaleffekt på 0,8 kW eller mere, der tilsluttes fra d. 17. maj 2016.

Dog gælder forordningen ikke for produktionsanlæg for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 16. maj 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 17. november 2020. Det præcise anvendelsesområde findes i RfG art. 3 og art. 4, stk. 2.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse først finde anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 14. august 2018 kl. 12. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen, luli@forsyningstilsynet.dk og Ola Lie Andersen olan@forsyningstilsynet.dk.