Høring – udkast til tre nye bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning, elforsyning og naturgasforsyning

14-11-2018

Frist: 23.11.2018

Forsyningstilsynet har sendt udkast til tre nye bekendtgørelser om henholdsvis betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, i høring.

Bekendtgørelserne afløser hhv. bekendtgørelse nr. 1620 af 15. december 2017, bekendtgørelse nr. 1714 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 550 af 22. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1715 af 26. december 2017.

Den primære materielle ændring, som alle de nye bekendtgørelser medfører, består af ændringer af grundgebyrernes størrelse.

Derudover indføres en ny fordeling i forhold til betaling for opgaver med benchmarking for elnetvirksomheder og naturgasdistributionsselskaber, der fra d. 1. januar 2019, afregnes på baggrund af grundgebyr i stedet for timeafregning.

Endelig ændres opgørelsen af mængder på naturgasområdet. Ændringen består i, at der ved opgørelsen af mængder til beregning af grundgebyr for naturgasleverandører, fraregnes mængder, der er leveret som forsyningspligtprodukt.

For disse opgaver, beregnes gebyrer baseret på grundbeløb på baggrund af mængder solgt til forbrug i Danmark, som ikke er forsyningspligtprodukt. Denne ændring berører alene naturgasleverandører. Ændringen foretages for at sikre balance i opkrævningen vedr. forsyningspligtprodukter og øvrige gasprodukter.

Ændringen vedr. differentiering på forsyningspligt, berører alene naturgasleverandørernes gebyrer.

Derudover foretages alene mindre ændringer af redaktionel karakter.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til luli@forsyningstilsynet.dk senest fredag den 23. november 2018.

Eventuelle spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af taksterne kan rettes til fuldmægtig Piyanuch Puangmalee på telefon 41 71 53 52 eller e-mail til pip@forsyningstilsynet.dk.

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Lukas Lindgreen på telefon 41 71 43 12 eller på e-mail luli@forsyningstilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på telefon 41 71 53 71 eller på e-mail pr@forsyningstilsynet.dk.

Korrektion

Der har desværre indsneget sig en fejl i ordlyden i det fremsendte høringsudkast til bekendtgørelse vedr. betaling på naturgasområdet, hvorved opgørelsen af grundgebyret for naturgasleverandører i § 11, stk. 4 og § 12 , stk. 3, fejlagtigt udelukkende fremgår som opgjort på baggrund af mængder fra leverandører, der har indrapporteret til gasprisguiden og dermed alene detailgasleverandører.
 
Opgørelsen skal rettelig baseres på alle gasmængder, der ikke er forsyningspligtprodukter, solgt til forbrug i Danmark. Således skal engrosgas også tages med i beregningen af de fælles betalingsforpligtelser for naturgasleverandører.
 
Den konkrete ændring består i at slette følgende sætning i udkastets § 11, stk. 4 og § 12, stk. 3: ”…der har indrapporteret priser til Gasprisguiden, jf. bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår, jf. § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning,..."