Høring af udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

29-10-2018

Frist: 13.11.2018

Forsyningstilsynet har fået til opgave at udarbejde en metode for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Benchmarkingen skal anvendes til at udmønte individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til metode for benchmarking og har i forbindelse med udvikling af modellen været i dialog med netvirksomhederne og en udvalgt interessentgruppe, som er kommet med inputs og forslag til de foreløbige overvejelser om benchmarkingmodellen.

Til orientering har Forsyningstilsynet sendt udkast til metode for benchmarkingen i høring hos netvirksomhederne samt en udvalgt gruppe af interessenter 26. oktober 2018 med henblik på at få yderligere inputs og forslag til metoden for benchmarking. 

Den udvalgte interessentgruppe omfatter følgende:

  • Dansk Energi
  • DI
  • Danske Energiforbrugere
  • Forbrugerrådet Tænk
  • Foreningen for Slutbrugere af Energi
  • Dansk Erhverv
  • De Frie Energiselskaber
  • Landbrug & Fødevarer
  • SMVdanmark
  • Det Økologiske Råd

Det bemærkes, at den brede interessentgruppe ikke efterfølgende er parter i de sager, som vedrører afgørelser om individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne for indtægtsrammen 2019.

Høringsmaterialet, som er sendt til den udvalgte interessentgruppe, findes på siden og omfatter følgende:

R-koder og datamateriale

I notat om metode for benchmarking, beskrives den valgte metode for benchmarkingen.

Notatet består af fem notater, der beskriver hhv. retsgrundlag, datagrundlag, benchmarkingmodellen, metode for udmøntning og R-script.

Netvirksomhederne og interessentgruppen har i perioden frem til 13. november 2018 mulighed for at komme med kommentarer til udkast til metode for benchmarking.

Beskrivelse af model for måling af leveringskvalitet

Forsyningstilsynet har også sendt en beskrivelse af model for måling af leveringskvalitet til kommentering. Det bemærkes, at måling af netvirksomhedernes leveringskvalitet skal følge samme metode, som hidtil er blevet anvendt, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 51. Beskrivelserne er derfor enslydende med beskrivelserne fra tidligere år. Materialet findes her på siden.