Udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

29-10-2018

Frist: 13.11.2018

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende af de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), artikel 13-28.

Energinet.dk har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger videre af RfG artikel 7, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

De generelle krav vil alene komme til at gælde for nye produktionsanlæg, der anses for vigtige, hvilket som hovedregel vil sige produktionsanlæg med maksimaleffekt på 0,8 kW eller mere, der tilsluttes fra d. 17. maj 2016. 

Dog gælder forordningen ikke for produktionsanlæg for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 16. maj 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 17. november 2018. Det præcise anvendelsesområde findes i RfG art. 3 og art. 4, stk. 2.

Kravene finder først anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72.

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 13. november 2018.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til ralb@forsyningstilsynet.dk og thwi@forsyningstilsynet.dk

Forsyningstilsynets Udkast til afgørelse kan findes her

I forhold til den anmeldelse der via Forsyningstilsynets hjemmeside har været i offentlig høring i perioden 31. maj 2018 til 27. juni 2018, har Energinet foretaget ændringer af krav og værdier i medfør af følgende bestemmelser;

  • Artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii
  • Artikel 15, stk. 6 litra b, nr. ii
  • Artikel 15, stk. 6, litra c
  • Artikel 18, stk. 2, litra b, nr. iv

Forsyningstilsynet har ikke modtaget Energinets stillingtagen til høringssvar vedrørende artikel 15, stk. 6, litra e. Forsyningstilsynet har derfor ikke truffet afgørelse vedrørende den af Energinet anmeldte værdi i medfør af artikel 15, stk. 6, litra e.

Endvidere pågår korrespondance om værdierne angivet i medfør af artikel 16, stk. 3, litra a. Forsyningstilsynet har derfor ikke truffet afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte værdier i medfør af denne bestemmelse.