Udkast til afgørelse af Energinets anmeldelse af generelle tilslutningskrav for nye højspændingsjævnstrømssystemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg efter forordning 2016/1447 HVDC

08-07-2019

Frist: 19.08.2019

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1447 af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (”HVDC”)

Energinet.dk har den 28. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye højspændingsjævnstrømssystemer (HVDC-systemer) og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg i henhold til art. 5, stk. 4 i HVDC-forordningen.

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af HVDC artikel 5, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.

De generelle krav fra Energinet, vil primært komme til at gælde for nye HVDC-systemer. Dog vil krav om, aktiv effekt, subsynkron vridningsinteraktion, robusthed, spændingskvalitet, jf. HVDC art. 26, 31, 33 og 50, gælde for allerede eksisterende HVDC-systemer. Derimod er det som udgangspunkt kun nye jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, der bliver omfattet. Det præcise anvendelsesområde findes i HVDC art. 3 og 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 8. september 2019, jf. HVDC art. 86.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til udkast til afgørelse senest den 19. august 2019. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Asger Moss (asmo@forsyningstilsynet.dk).

I forhold til den anmeldelse der via Forsyningstilsynets hjemmeside har været i offentlig høring i perioden 12. september 2018 til 17. oktober 2018, har Energinet foretaget ændringer af krav og værdier i medfør af følgende bestemmelser:

• Kravet om benyttelse af VSC-teknologi er bortfaldet.
• Artikel 11, stk. 1.