Høring af ændring af vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven

22-12-2021

Frist: 21.01.2022

Forsyningstilsynet sender hermed et udkast til en præcisering af den nuværende vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven i høring.

Høringsfrist

Forsyningstilsynet skal venligst anmode om at modtage høringssvar til udkastet senest fredag den 21. januar 2022.

Høringssvarene bedes sendt til Forsyningstilsynet på e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til stsc@forsyningstilsynet.dk. Høringssvar bedes påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/01914.

Eventuelle spørgsmål vedrørende varslingsreglerne eller vejledningen i øvrigt kan rettes til Steffen Schøndorff på e-mail stsc@forsyningstilsynet.dk eller telefon 4171 5389.

 

Baggrund

Udkastet præciserer vejledning nr. 9411 af 1. juli 2020 om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven.  Vejledningen bygger videre på Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tilkendegivelse af 26. april 2010 om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven. Vejledningen findes på retsinformation.dk.

Den nuværende vejledning viser, hvordan Forsyningstilsynet tilgår sager, når varmeforsyningsvirksomheder foretager prisstigninger.

Der sondres i vejledningen mellem almindelige prisændringer som led i den normale drift og væsentlige prisstigninger. Det følger af vejledningen, at: ”der vil som udgangspunkt være tale om en væsentlig prisstigning, når stigningen i det enkelte berørte priselement udgør 10 % eller derover, og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 100 kr. pr. måned inkl. moms.” Det fremgår dertil, at væsentlige prisstigninger bør varsles med tre måneder før prisstigningens ikrafttræden.

I udkastet præciseres det, at Forsyningstilsynet altid vil foretage en konkret og individuel vurdering af om et varsel har været rimeligt i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. I denne rimelighedsvurdering kan der både indgå hensyn til både varmeforsyningsvirksomheden og varmeaftagerne. Det kan f.eks. indgå i vurderingen om prisændringen er begrundet i ekstraordinære forhold, som varmeforsyningsvirksomheden har haft svært ved at forudse, om varmeaftagerne har haft rimelig mulighed for på anden måde at gøre sig bekendt med prisændringen m.v.

Anledningen til præcisering skal ses i lyset af de stigende energipriser, hvor Forsyningstilsynet har fået et større antal henvendelser vedrørende fortolkningen af varslingsreglerne.

Det er hensigten, at den nye vejledning bliver lagt på retsinformation.

Udkastet til den nye vejledning kan findes under 'Helt filer' her på siden.
Bemærk: Ændringerne er fremhævet i det vedlagte høringsudkast.