Høring af netvirksomhedernes nye tekniske krav for nettilslutning af produktion og forbrug til eldistributionsnettet

15-02-2021

Frist: 19.03.2021

Forsyningstilsynet foretager offentlig høring af netvirksomhedernes krav fastsat i medfør af bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Dansk Energi har i medfør af bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter – BEK nr. 2242 af 29/12/2020 – anmeldt tekniske krav for nettilslutning af produktionsanlæg og forbrugsinstallationer til eldistributionsnettet. Anmeldelsen er foretaget af Dansk Energi på vegne af netvirksomhederne. 

Anmeldelse er sket i medfør af bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter § 16, stk. 1. Bekendtgørelsen har hjemmel i elforsyningslovens § 26, stk. 3 der vedrører ministerens adgang til at fastsætte nærmere regler om visse tekniske standarder og krav for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet.

Anmeldelsen er sket til Forsyningstilsynet med henblik på godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

De anmeldte tekniske krav vedrører krav for nettilslutning af følgende typer enheder:

  • Produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)
  • Produktionsanlæg til lavspændingsnettet (≤ 1 kV)
  • Forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)
  • Forbrugsinstallationer til lavspændingsnettet (< 1 kV)

De anmeldte krav supplerer de tekniske krav for nettilslutning, som er fastsat af netvirksomhederne med hjemmel i (EU) forordning 2016/631 (requirements for grid connection of generators) og (EU) forordning 2016/1388 (Demand Connection).

For så vidt angår forbrugsanlæg og forbrugsinstallationer der ikke leverer ydelser, er det første gang der fastsættes tekniske krav for nettilslutning af sådanne anlæg.

Dansk Energis anmeldelse består af oversigtsskemaer der indeholder de konkrete tekniske krav der fastsættes med hjemmel i bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter. Anmeldelsen indeholder endvidere metodebeskrivende dokumenter, der indeholder en nærmere beskrivelse af de anmeldte tekniske krav fastsat med hjemmel i bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Endelig indeholder anmeldelsen samlede vejledninger for nettilslutning af produktionsanlæg og forbrugsanlæg/installationer til eldistributionsnettet. Disse vejledninger samler alle de tekniske krav for nettilslutning, der har hjemmel i bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, hjemmel i (EU) forordning 2016/631 og hjemmel i (EU) forordning 2016/1388.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende bemærkninger til de krav som netviksomhederne har fastsat med hjemmel i bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter. Disse krav fremgår af oversigtsskemaerne med heraf følgende nærmere beskrivelse i de metodebeskrivende dokumenter.

Bemærkninger til anmeldelsen af tekniske krav for nettilslutning af produktion og forbrug til eldistributionsnettet bedes fremsendt senest den 19. marts 2021.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til spni@forsyningstilsynet.dk og thwi@forsyningstilsynet.dk