Energinet har den 14. december 2022 fremsendt metodeanmeldelse til Forsyningstilsynets godkendelse

14-12-2022

Frist: 23.12.2022

Forsyningstilsynet sender Energinets metodeanmeldelse - OPFYLDELSE AF NC CAM ARTIKEL 8, STK. 9, IFT. DEN LANG- OG KORTSIGTEDE KVOTE FOR RESERVATION AF KAPACITET I HENHOLD TIL IC-PUNKTET FAXE, i høring

Energinet skal i henhold til § 36a, stk. 1, og § 40, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning med senere ændringer (herefter gasforsyningsloven), og bekendtgørelse nr. 822 af 27. juni 2014 om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning § 2, stk. 1, nr. 1, anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet.

Den europæiske forordning om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas, herefter NC CAM1, regulerer kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer for eksisterende og ny kapacitet, når der er tale om sammenkoblingspunkter. Det vil sige punkter, som forbinder entry- og exitsystemer, der støder op til hinanden – såkaldte interconnection points jf. NC CAM, artikel 3, stk. 2. NC CAM, artikel 8, fastsætter desuden en række krav til tildeling af kapacitet i sammenkoblingspunkterne (herefter kaldet interconnection points, IC-punkter).

Det danske og polske transmissionssystem blev i forbindelse med Baltic Pipe projektet forbundet i Faxe, hvor de to transmissionssystemer mødes. Punktet i Faxe er dermed jf. NC CAM, artikel 3, stk. 2, et IC-punkt og er derfor underlagt bestemmelserne i NC CAM.

I henhold til NC CAM, artikel 8, stk. 9, er den nøjagtige kapacitetsandel, der skal reserveres, underlagt en høring af de berørte parter, tilpasning mellem transmissionsoperatører og godkendelse fra de nationale reguleringsmyndigheder i hvert IC Punkt.

Energinet anmoder hermed Forsyningstilsynet om at godkende Energinets implementering af den såkaldte lang- og kortsigtede kvote for reservation af kapacitet, beskrevet i NC CAM artikel 8, stk. 7, jf. NC CAM artikel 8, stk. 9, i henhold til IC-punktet Faxe.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets metodeanmeldelse senest den 23. december 2022, kl. 14:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden.

Høringssvar bedes venligst adresseres til Bianka Koptelova Justesen.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om metoden kan godkendes.