Forsyningstilsynet sender Energinets metodeanmeldelse - OPFYLDELSE AF NC CAM ARTIKEL 8, STK. 9, IFT. DEN LANGSIGTEDE KAPACITETSKVOTE FOR ELLUND i høring

07-12-2022

Frist: 20.12.2022

Energinet har den 5. december 2022 fremsendt metodeanmeldelse til Forsyningstilsynets godkendelse

Energinet skal anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet, jf. § 36 a, stk. 1, og § 40, stk. 1, i lov om gasforsyning.

Den europæiske forordning om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC CAM) regulerer kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer for eksisterende og ny kapacitet, når der er tale om sammenkoblingspunkter.

Der er tale om punkter, som forbinder entry- og exitsystemer, der støder op til hinanden (interconnection points). NC CAM, artikel 8, fastsætter en række krav til tildeling af kapacitet i sammenkoblingspunkterne.

I henhold til artikel 8, stk. 9, er den nøjagtige kapacitetsandel, der skal reserveres, underlagt en høring af de berørte parter, tilpasning mellem transmissionsoperatører og godkendelse fra de nationale reguleringsmyndigheder i hvert IC-Punkt.

Denne metode vedrører IC-punktet Ellund, som forbinder det danske transmissionssystem med det tyske.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets metodeanmeldelse senest den 20. december 2022, kl. 14:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden.

Høringssvar bedes venligst adresseres til Bianka Koptelova Justesen.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om metoden kan godkendes.