Høring over Energinets metode for producentbetaling

13-06-2022

Frist: 01.08.2022

Forsyningstilsynet sender Energinets anmeldelse af metode for producentbetaling i offentlig høring.

Energinet har den 10. juni 2022 anmeldt en metode for producentbetaling (herefter tarifmetode) til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningslovens § 73 a. Det sker under henvisning til bl.a. Lov nr. 2605 af 28. december 2021 (ændring af elforsyningsloven) og Klimaaftalen af juni 2020.

Det følger af elforsyningsloven, at den nye tarifmetode skal træde i kraft pr. 1. januar 2023, hvor kompensationsordningen for omkostninger ved tilslutning med vedvarende energi ophører.

Hovedelementerne i den nye metode

Hovedelementerne i betalingsdesignet, som Energinet vil anvende med tarifmetoden, er som følger herunder.

Dels et standard-tilslutningsbidrag, som består af:

  • Et stations-tilslutningsbidrag (1), der er et standardiseret tilslutningsbidrag til dækning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets station
  • Et standard-tilslutningsbidrag (2), der er et standardbidrag pr. MW efter tilslutningens størrelse til dækning af gennemsnitlige omkostninger i det såkaldte nære net. Det nære net er Energinets betegnelse for den del af det bagvedliggende net, som primært forbinder forbrugs- og produktionsanlæg lokalt i områderne, og som samtidig giver alle forbrugs- og produktionsanlæg adgang til det dybe net (se nedenfor).
  • Et særligt tilslutningsbidrag (3), som kun gælder for tilslutning af distributionstilsluttede anlæg (kaldet transformer bidrag).

Dertil kommer:

  • En løbende indfødningstarif (4), der er en løbende betaling til dækning af det såkaldt dybe net. Det dybe net er Energinets betegnelse for den del af det bagvedliggende net, som primært foretager de ”lange transporter” fra produktionsoverskudsområderne til de forbrugsdominerede områder.
  • En supplerende tilslutningsbetaling (5), som introduceres, såfremt særtilfælde gør sig gældende.

Betalingsmodellen omfatter alle kunder, som indføder energi på elnettet. Anlæg på 50kW eller mindre er dog undtaget fra tilslutningsbidraget, hvis kunden er egenproducent. Tarifmetoden angiver ligeledes, at denne metode ikke finder anvendelse vedrørende VE-anlæg etableret i forbindelse med statslige udbud, hvor der i udbudsmaterialet er taget stilling til betalingsmæssige forhold vedrørende nettilslutning, hvor dette er lovmæssig forankret i udbudslov eller lign. Samme gør sig gældende for VE-anlæg etableret i forbindelse med energiøer.

Sammenspil med Green Power Denmarks branchevejledning om producentbetaling

Energinet har med dele af metoden lagt sig tæt op ad den branchevejledning for producentbetaling af elforsyningsanlæg tilsluttet på distributionsniveau, som Green Power Denmark anmeldte til Forsyningstilsynet den 25. april 2022.

Energinet har f.eks. inddraget enkelte konkrete elementer fra Green Power Denmarks model i deres tarifmetode. Dette gælder særligt for anvendelsen af den geografiske differentiering, som Green Power Denmark har udviklet, og som Energinet anvender i forbindelse med transformerbidrag, samt den nedre grænse for hvilke anlæg, der opkræves tilslutningsbidrag fra.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metode senest den 25. juli 2022 kl. 12:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Louise Mary Hansen med henvisning til journalnummer 22/01067.

Forsyningstilsynet opfordrer til, at de indsendte bemærkninger særligt vedrører metodens overensstemmelse med de kriterier, som tilsynet skal vurdere metodens lovlighed efter, og som følger af elforsyningslovens § 73 og elmarkedsforordningens artikel 18.

Find anmeldelsen under ’Hent filer’ her på siden.

Fakta: Høringsfristen udskudt

Bemærk, at høringsfristen er udskudt 14 dage til den 25. juli 2022 kl. 12.00.