Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for producentbetaling

24-11-2022

Frist: 08.12.2022

Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for producentbetaling i offentlig høring.

Energinet har anmeldt en tarifmetode for producentbetaling til Forsyningstilsynets godkendelse med henblik på en anvendelse pr. 1. januar 2023.

Formålet med den anmeldte tarifmetode for producentbetaling er et mere omkostningsægte tariferingsdesign gennem en udmøntning den ændring af elforsyningsloven, som medførte en fjernelse af PSO-systemet, som indtil nu har friholdt producenter af vedvarende energi (VE) for at afholde de omkostninger, som de giver anledning til i forbindelse med deres nettilslutning. Samtidig indføres mulighed for geografisk differentiering af indfødningstariffer og tilslutningsbidrag for elproduktion.

Find udkastet til afgørelse samt Energinets metode fra 5. september 2022 under 'Hent filer' her på siden.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest den 8. december 2022 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01067 samt 'Att. Thomas vom Braucke.

Høringsfristen er fastsat under hensyn til, at metoden skal kunne finde anvendelse pr. 1. januar 2023 og være godkendt af Forsyningstilsynet forinden. Forsyningstilsynet forventer at skulle partshøre Energinet over eventuelle høringssvar modtaget i forbindelse med denne offentlige høring, inden tilsynet kan træffe afgørelse i sagen. Forsyningstilsynet arbejder efter at kunne træffe afgørelse i sagen inden jul.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af Energinets metode. Tilsynet har på s. 28ff i udkastet til afgørelse redegjort for de kriterier, som tilsynet finder relevante i sin vurdering af den anmeldte metode.

Forsyningstilsynet har haft en tidligere version af metoden i høring på sin hjemmeside og har inddraget de høringssvar, som tilsynet modtog i den sammenhæng, ved udarbejdelsen af det udkast til afgørelse, som denne høring omhandler. Der henvises herved til afsnittet Høring over den anmeldte metode på side 14ff i udkastet til afgørelse og til afsnittet Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen på side 28ff i udkastet til afgørelse.