Høring over udkast til tilkendegivelse om gæsteprincippet i tilslutningsbestemmelserne

02-09-2022

Frist: 03.10.2022

Green Power Denmark har anmeldt ændringer til det såkaldte ’gæsteprincip’ i Standardvejledning for netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (tilslutningsbestemmelser).
På den baggrund har Forsyningstilsynet udarbejdet et udkast til en tilkendegivelse, som hermed sendes i høring.

Forsyningstilsynet gennemfører offentlig høring, med henblik på at give eventuelle interesserede aktører mulighed for at fremkomme med bemærkninger til vores udkast til tilkendegivelsen.

Green Power Denmark har i medfør af elforsyningslovens § 73b anmeldt følgende ændringer til tilslutningsbestemmelserne til Forsyningstilsynet:

  1. Et nyt punkt 3.1.7.1 om tilslutning af andre kunder via Elanlæg på kundes ejendom.
  2. Konsekvensændringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.1.8 som følge af det nye punkt 3.1.7.1.

Ændringer er foretaget, da de nuværende tilslutningsbestemmelsers punkt 3.1.7 ikke i fornødent omfang sikrer gennemsigtighed i den situation, hvor netselskabet benytter sin ret til at tilslutte andre kunder i et elanlæg, der er placeret på en kundes ejendom (’gæsteprincippet’).

Udkastet til tilkendegivelsen samt bilag kan findes her på siden under 'Hent filer'.

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 3. oktober 2022 kl. 12.00 pr. Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden.

Høringssvar bedes venligst stiles til Nikola Mitrovic-Jovanovic og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/02197.