Høring over Evidas anmeldte vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet

18-04-2023

Frist: 09.05.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S’ vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet i offentlig høring.

Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S’ (herefter samlet Evida) har den 14. december 2022 anmeldt vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet til Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet skal forud for en eventuelt godkendelse af den anmeldte metode, vurdere, om metoden er i overensstemmelse med gasforsyningslovens § 8 og § 37, stk. 1-2.

Gasforsyningslovens § 8 lyder:

”Bevillingspligtige selskaber og Energinet skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.”

Gasforsyningslovens § 37, stk. 1-2, lyder:

”Priser for ydelser fra distributionsselskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af systemet og forbrugere giver anledning til.”

Forsyningstilsynet skal imidlertid ikke vurdere de konkrete priser, men udelukkende metoden for beregning heraf.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Evidas anmeldelse senest tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17.00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bolette Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02694.

Høringsperioden er kort af hensyn til distributørens varslingspligt.