Høring over Green Power Denmarks anmeldelse af model for dynamisk 12-måneders effektbetaling af større forbrugskunder i eldistributionsnettet

15-08-2023

Frist: 15.09.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks anmeldelse af model for dynamisk 12-måneders effektbetaling af større forbrugskunder i eldistributionsnettet i offentlig høring.

Green Power Denmark har den 10. juli 2023 anmeldt en ny vejledning (branchevejledning) for effektbetaling til Forsyningstilsynet. Denne nye vejledning er en teknisk justering af den effektbetaling, der findes i Tarifmodel 3.0.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med disse standardiserede vejledninger (branchevejledninger), som energibranchens organisationer kan udarbejde i medfør af § 73 b, stk. 1.

Forsyningstilsynet skal i den forbindelse vurdere, om netvirksomhedernes anvendelse af branchevejledningen vil føre til en fastsættelse af priser, der er i overensstemmelse med reglerne herom i elforsyningsloven og elmarkedsforordningen. Det betyder bl.a., at fastsættelsen af priser herefter skal ske efter gennemsigtige, objektive, ikkediskriminerende og rimelige kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af systemet og forbrugere giver anledning til, jf. § 73, stk. 1, i elforsyningsloven.

Branchevejledningen er Green Power Denmarks anbefaling til netvirksomhederne, og det er således ikke et krav, at netvirksomhederne følger den. Netvirksomhederne kan derfor vælge enten at anmelde, at de følger Green Power Denmarks branchevejledning med eller uden afvigelser, eller de kan vælge at anmelde deres egen metode. Først når Forsyningstilsynet har godkendt en netvirksomheds metode, er det tilladt for netvirksomheden at anvende metoden.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning senest fredag den 15. september 2023 kl. 17.00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bolette Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01546.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på de ovennævnte kriterier, som tilsynet skal vurdere metoden efter.