Høring over Energinets anmeldelse af ændring af metode for den fælles markedszone

15-12-2023

Frist: 5. januar 2024

Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse om ændring af afgørelsen om metoden for den fælles markedszone i offentlig høring.

Energinet ønsker, at metodegodkendelsen ændres på følgende konkrete punkter:

 • Alle henvisninger til § 2 i bekendtgørelsen nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk og princippet om indregning af nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital udgår af afgørelsen.
 • Det godkendes, at prissætningen i rådighedsaftalen baseres på dækning af Opstrømsenhedens omkostninger ved en effektiv drift af opstrømsaktiviteterne og en risikojusteret forrentning af den investerede kapital, således som det gælder for gastransmissionsaktiviteterne i medfør af gasforsyningslovens § 37 d.

Baggrunden for dette er, at Energinet finder, at den nuværende tilsyneladende usikkerhed vedrørende Gastransmission A/S’ opkrævning af en ikke-transmissionstarif ved anvendelse af en risikojusteret forrentning af den investerede kapital i opstrømsdelen af Baltic Pipe, kan tilendebringes med en ny afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvorefter der ikke længere vil være tvivl om de regulatoriske rammer.

Forsyningstilsynet godkender med udkastet til afgørelse, at den af Energinet 18. september 2023 anmeldte nye metode ændrer afgørelse af 14. februar 2022 om etablering af en fælles markedszone (sagsnr. 21/01768), således at henvisningen til bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk udgår af afgørelsen. Der foretages med ændringen af afgørelsen, ikke ændringer i selve den godkendte metode for den fælles markedszone eller principperne indeholdt heri.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

 • Udkast til afgørelse om ændring af metode vedr. etablering af fælles markedszone
 • Anmeldelse af justeringer af Forsyningstilsynets afgørelse om etablering af en fælles markedszone af 14. februar 2022 med tilhørende bilag:
  • Bilag 1. Retsgrundlag
  • Bilag 2. Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022 om ”Etablering af en fælles markedszone”
  • Bilag 3. Consultation document of 18. August 2023. Submission of application for amendment of the Danish Utility Regulator’s decision on the establishment of a joint market zone of 14. February 2022.
  • Bilag 4.1. PGNiG’s Cover letter to market consultation
  • Bilag 4.2. PGNiG’s response to Energinets market consultation of 8 September 2023. Market consultation on Energinet’s application for an amendment of the Danish Regulator’s decision on the establishment of a joint market zone of 14 February 2022 (pub-lished 18.08.2023 on Energinet’s website).

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger senest fredag den 5. januar 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Jakob Schmidth og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01906.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmeldelsen om metodeændring kan godkendes.

Kontakt