Forsyningstilsynet sender udkast til tre bekendtgørelser på gasområdet (detail) i offentlig høring

20-01-2023

Frist: 16.02.2023

Ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 blev det bestemt, at Forsyningstilsynet årligt skal udarbejde en statistik over forsyningsafbrydelser og begrundelser for disse, jf. § 42 e, stk. 1, i lov om gasforsyning. Det blev ligeledes bestemt, at Forsyningstilsynet skal fastsætte de nærmere regler for indberetning af forsyningsafbrydelser, jf. § 42 e, stk. 2, i lov om gasforsyning, der træder i kraft den 1. april 2023. Med udkast til bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor har Forsyningstilsynet udnyttet denne bemyndigelse.

Bekendtgørelsen fastsætter, at de omhandlede gasleverandører en gang årligt og senest den 1. april det følgende år skal have indberettet antallet af forsyningsafbrydelser for det foregående kalenderår til Forsyningstilsynet. Der lægges op til, at processen på gasområdet ensrettes med den tilsvarende proces på elområdet.

Der lægges endvidere op til en ændring af bekendtgørelse nr. 771 af 8. august 2005 om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. Ændringerne skyldes, at det ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 blev fastsat på lovniveau, at gasleverandørerne skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle gasleverandørens produkter, herunder priser og vilkår, på gasleverandørens hjemmeside, jf. § 39 a i gasforsyningsloven, der træder i kraft den 1. april 2023. Disse oplysninger skal tillige indrapporteres til den prisportal, som Forsyningstilsynet pr. 1. april 2023 overtager driften af (”Gasprisguiden”), jf. § 42 d i elforsyningsloven. Forpligtelsen for gasleverandørerne til at indberette til prisportalen går således fra at være fastsat på bekendtgørelsesniveau til at være fastsat på lovniveau.

Forsyningstilsynet skal fastsætte reglerne for de oplysninger, som gasleverandørerne skal indberette til prisportalen, jf. § 42 d, stk. 4, i gasforsyningsloven, og dette er gjort med dette udkast til bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af priser, tariffer, rabatter og vilkår til prisportalen for forbrugere på det danske detailmarked for gas.

De oplysninger, som i medfør af udkastet til den nye bekendtgørelse skal indrapporteres, er identiske med de oplysninger, der i dag indrapporteres til Gasprisguiden.

Der stilles således ikke nye krav til gasleverandørerne med den nye bekendtgørelse.

Udkast til bekendtgørelse om gasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser er en opdatering af bekendtgørelse nr. 937 af 11. september 2006.

Den gældende faktureringsbekendtgørelse omhandler årsafregning og a conto-afregning. For at gøre bekendtgørelsen mere fleksibel i forhold til eventuelle fremtidige ændringer i faktureringsfrekvensen ændres ”årsafregning” til ”faktisk forbrug”, men derudover er bekendtgørelsen alene opdateret, så den fremstår med et udtryk, der er identisk med faktureringsbekendtgørelsen på elområdet. Opdateringen indebærer ikke nogen materielle ændringer af de gældende regler.

Høringsmaterialet kan tilgås på www.hoeringsportalen.dk.

Høringssvar
Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet Susanne Møller Svenssen og påført journalnummer 22/01500, 22/01501 og 22/01502. Fristen for indsendelse af bemærkninger er torsdag den 16. februar 2023, kl. 12.00.