Forsyningstilsynet sender udkast til vejledning til netvirksomhedsbekendtgørelsens bestemmelser om habilitet og dokumentation for markedsmæssighed i offentlig høring

03-03-2023

Frist: 31.03.2023

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af revideret bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, der trådte i kraft 1. juli 2022. Vejledningen adresserer de udvidede/nye regler i et kapitel vedrørende habilitet, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2 samt i et kapitel vedrørende dokumentation for markedsmæssighed, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 12.

Revideret bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) trådte i kraft 1. juli 2022. Bekendtgørelsen afløser den tidligere bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter samt bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser.

Bekendtgørelsen indeholder nye eller udvidede regler om bl.a. følgende forhold i netvirksomheder:

  • Ledelsens og ledende medarbejderes habilitet er udvidet til at sikre habilitet ift. en bredere kreds af virksomheder, herunder alle konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter, og der er indført nye regler om organisatoriske forhold til styrkelse af netvirksomheders uafhængige ageren fri fra interessekonflikter. Der er tale om graduerede krav, der er mindre vidtgående for netvirksomheder med mindre end 100.000 tilsluttede elkunder, sammenlignet med de krav, der stilles til større netvirksomheder.
  • Der er indført styrkede dokumentationskrav og øget gennemsigtighed angående markedsmæssigheden af netvirksomheders aftaler.
  • Ændringer af reglerne om direktionens og ledende medarbejderes uafhængighed fra erhvervsmæssige interesser, der bl.a. sker i forlængelse af de styrkede habilitetskrav i øvrigt.

På baggrund af de nye og udvidede regler har Forsyningstilsynet udarbejdet en vejledning til netvirksomhedsbekendtgørelsens bestemmelser om habilitet og dokumentation for markedsmæssighed.

Vejledningen indeholder i denne første version et kapitel vedrørende habilitet, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2 samt et kapitel vedrørende dokumentation for markedsmæssighed, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 12.

Det bemærkes, at vejledningen sideløbende i høringsperioden bearbejdes sprogligt og layoutmæssigt.

Høringsfrist
Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via virk.dk (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til Lene Holten Petersen og påført journalnummer 22/01971. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsportalen.dk (Høringsportalen), når vejledningen er offentliggjort. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 31. marts 2023 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lene Holten Petersen på lehp@forsyningstilsynet.dk.